จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ราคากลาง ร่าง TOR ประกาศจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม
การจัดจ้างให้ดำเนินการการให้บริการข้อมูล คำปรึกษา และเผยแพร่งานบริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 004/2560
08 พ.ย. 59
08 พ.ย. 59
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคสำหรับรองผู้อำนวยการ
28 ต.ค. 59
การจัดจ้างทนายความดำเนินคดี
21 ต.ค. 59
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการ "ITU Telecom World 2016"
07 ต.ค. 59
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน “MIPCOM 2016” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
13 ก.ย. 59
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการ "งาน Thailand Digital Game Arena 2016"
01 ส.ค. 59
ประกาศการจัดจ้างพัฒนา Web application ในหน่วยงานภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม เลขที่ EA๐๑๖/๒๕๕๙
08 มิ.ย. 59
ประกาศจัดจ้างผู้บริหารจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Phuket Smart City เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๙
08 มิ.ย. 59