จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ราคากลาง ร่าง TOR ประกาศจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม
การจัดจ้างผลิต DVD ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน บทพระราชนิพนธ์ เรื่อง “พระมหาชนก” จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ชุด
08 ธ.ค. 59
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการสร้างชุมชน IoT Community ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
08 ธ.ค. 59
08 ธ.ค. 59
22 ธ.ค. 59
17 ก.พ. 60
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการบันทึกภาพ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเปรียบราคา ประกาศเลขที่ 011/2559
08 ธ.ค. 59
08 ธ.ค. 59
การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนา Applications สำหรับบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐให้มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 010/2560
06 ธ.ค. 59
06 ธ.ค. 59
การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนา Applications และประยุกต์ Free Online Service เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 009/2560
06 ธ.ค. 59
06 ธ.ค. 59
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต โดยวิธี e-Auction
30 พ.ย. 59
30 พ.ย. 59
19 ธ.ค. 59
17 ก.พ. 60
การจัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2559โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 008/2560
24 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
การจัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมรณรงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์ โดยวิธี e-Auction
23 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
06 ธ.ค. 59
การจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการงานส่งเสริมการตลาด Digital Content ให้ผู้ประกอบการไทย ในงาน Hong Kong Licensing Show 2017 งาน Game Connection 2017 และ Thai Canadian Digital content Industry Collaboration โดยวิธี e-Auction
23 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
30 พ.ย. 59
การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรมสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ประจำปี ๒๕๕๙
22 พ.ย. 59
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล (Tourism Thailand Open Platform) โดยวิธี e-Auction
21 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
30 พ.ย. 59
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการบันทึกภาพ โดยวิธีเปรียบราคา ประกาศเลขที่ 007/2560
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
การจัดจ้างการแถลงข่าวความร่วมมือกับสถาบันการเงินพันธมิตรต่าง ๆ เลขที่ 006/2560
14 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
การจัดจ้างกิจกรรมการรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างความเข้าใจ ประกาศเลขที่ 005/2559
09 พ.ย. 59
09 พ.ย. 59
การจัดจ้างสำรวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก (บริการสุขภาพและการศึกษา) ประจำปี ๒๕๕๙
08 พ.ย. 59
08 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 002/2560
08 พ.ย. 59
08 พ.ย. 59
การจัดจ้างการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัล ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศได้ (ค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 003/2560
08 พ.ย. 59
08 พ.ย. 59
การจัดจ้างให้ดำเนินการการให้บริการข้อมูล คำปรึกษา และเผยแพร่งานบริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 004/2560
08 พ.ย. 59
08 พ.ย. 59
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคสำหรับรองผู้อำนวยการ
28 ต.ค. 59
การจัดจ้างทนายความดำเนินคดี
21 ต.ค. 59