จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ราคากลาง ร่าง TOR ประกาศจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม
การจ้างสร้างศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการประสานงานและสั่งการ (Intelligent Operation Center : Ioc) โดยวิธีคัดเลือก
27 ก.ย. 61
จ้างบริหารจัดกิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 61
17 ก.ย. 61
การจ้างผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Maker Space development) โดยวิธีคัดเลือก
18 ก.ย. 61
จ้างบริหารจัดกิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 61
จ้างจัดพิมพ์แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 61
การจัดจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) โดยวิธีคัดเลือก
07 ก.ย. 61
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม depa Digital Startup Funds Pitching Day ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ย. 61
07 ก.ย. 61
ประกวดราคาจ้างพัฒนาโรดแมปสมาร์ทซิตี้ สำหรับเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ย. 61
07 ก.ย. 61
การจ้างออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ที่แสดงฐานข้อมูลตัวชี้วัดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
04 ก.ย. 61
การจ้างเหมาปรับปรุง ดูแล และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก
03 ก.ย. 61
การจ้างตกเเต่งพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าว ฮิลล์) ชั้น 1 ,4 ,5 ,7 และชั้น8
30 ส.ค. 61
การซื้อข้อมูลอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 61
การจัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมโครงการ Smart EEC : โครงการสร้างความตระหนัก และการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้างของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
27 ส.ค. 61
27 ส.ค. 61
การจ้างผู้บริหารการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสำนักงานผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 61
จ้างผลิต Infographic ภาพนิ่ง และ Motion Infographic
27 ส.ค. 61
จ้างออกแบบกลุ่มอาคารสถาบันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต โดยวิธีคัดเลือก
23 ส.ค. 61
การจ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการพัฒนาและการประยุกต์แพลตฟอร์ม Digital Skill (Coding Nation ระบบ Digital Skill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61
จ้างศึกษาแนวทางการส่งเสริม สร้างเเรงจูงใจและกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลและจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุน ในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก
22 ส.ค. 61
จ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและ IOC
15 ส.ค. 61
การจัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมการเเสดงผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของเยาวชน/สถาบันการศึกษา
10 ส.ค. 61