จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ราคากลาง ร่าง TOR ประกาศจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม
จ้างผู้บริหารระบบบริหารจัดการคูปอง depa mini Transformation Voucher โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 61
การจ้างบริหารจัดการเจรจาธุรกิจ (Business Trip) ณ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย. 61
การจ้างออกแบบกลุ่มอาคารสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต ครั้งที่ 2
08 พ.ย. 61
การจ้างเหมาปรับปรุง ดูแล และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
31 ต.ค. 61
การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 61
การจ้างผู้บริหารนิทรรศการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 61
การจ้างสำนักงานกฎหมายเฉพาะทาง Digital Startup เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะของการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล Digital Startup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 61
การจ้างตกเเต่งพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าว ฮิลล์) ชั้น 2 และชั้น 3 โดยวิธีคัดเลือก
09 ต.ค. 61
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ต.ค. 61
08 ต.ค. 61
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารกิจกรรมโครงการสร้างความตระหนักและระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำแนวทางและมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ต.ค. 61
03 ต.ค. 61
การจ้างโครงการเเพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานและการเรียนรู้ทักษะอาชีพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Coding Nation : ระบบ Thai Skill)
02 ต.ค. 61
การจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Technology Foresight) โดยวิธีคัดเลือก
27 ก.ย. 61
การจ้างสร้างศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการประสานงานและสั่งการ (Intelligent Operation Center : Ioc) โดยวิธีคัดเลือก
27 ก.ย. 61
จ้างบริหารจัดกิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 61
17 ก.ย. 61
การจ้างผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Maker Space development) โดยวิธีคัดเลือก
18 ก.ย. 61
จ้างบริหารจัดกิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 61
จ้างจัดพิมพ์แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 61
การจัดจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) โดยวิธีคัดเลือก
07 ก.ย. 61
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม depa Digital Startup Funds Pitching Day ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ย. 61
07 ก.ย. 61
ประกวดราคาจ้างพัฒนาโรดแมปสมาร์ทซิตี้ สำหรับเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ย. 61
07 ก.ย. 61