จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ราคากลาง ร่าง TOR ประกาศจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม
การจ้างออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ที่แสดงฐานข้อมูลตัวชี้วัดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
04 ก.ย. 61
การจ้างเหมาปรับปรุง ดูแล และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก
03 ก.ย. 61
การจ้างตกเเต่งพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าว ฮิลล์) ชั้น 1 ,4 ,5 ,7 และชั้น8
30 ส.ค. 61
การซื้อข้อมูลอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 61
การจัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมโครงการ Smart EEC : โครงการสร้างความตระหนัก และการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้างของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
27 ส.ค. 61
27 ส.ค. 61
การจ้างผู้บริหารการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสำนักงานผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 61
จ้างผลิต Infographic ภาพนิ่ง และ Motion Infographic
27 ส.ค. 61
จ้างออกแบบกลุ่มอาคารสถาบันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต โดยวิธีคัดเลือก
23 ส.ค. 61
การจ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการพัฒนาและการประยุกต์แพลตฟอร์ม Digital Skill (Coding Nation ระบบ Digital Skill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61
จ้างศึกษาแนวทางการส่งเสริม สร้างเเรงจูงใจและกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลและจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุน ในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก
22 ส.ค. 61
จ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและ IOC
15 ส.ค. 61
การจัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมการเเสดงผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของเยาวชน/สถาบันการศึกษา
10 ส.ค. 61
การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการ World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
06 ส.ค. 61
06 ส.ค. 61
07 ธ.ค. 61
การจ้างผู้ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งเสริมให้เยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะดิจิทัล ด้านการ Coding ผ่านกิจกรรม Coding Sport และ E-Sport โดยวิธีคัดเลือก
03 ส.ค. 61
การจัดจ้างผู้บริหารการจัดงาน National Digital Startup Network โดยวิธีคัดเลือก
26 ก.ค. 61
การจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่อสารเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก
11 ก.ค. 61
การจ้างผู้บริหารจัดงานเปิดตัวสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
06 ก.ค. 61
การจ้างผู้บริหารจัดงานสัมมนาส่งเสริมให้ SMEs ประยุกต์ใช้ดิจิทัลในธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 61
การจ้างออกแบบการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูล (City Data Center) ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Digital One Stop ServiceDOSS) และสถานที่ตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ค. 61
การจ้างผู้บริหารนิทรรศการ การส่งเสริม Digital SMEs เพื่อพัฒนาธุรกิจ ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในงาน SMART SME EXPO 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ค. 61