จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ราคากลาง ร่าง TOR ประกาศจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม
ประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาและบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ Smart Agriculture ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ย. 60
03 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60
ประกวดราคาการจัดจ้างพัฒนาระบบต้นแบบนำร่อง Health Care Medical Application Service ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 60
30 ต.ค. 60
การเช่าวงจรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 60
การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 60
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานแสดงผลงานความก้าวหน้าด้านโทรคมนาคม ในงานนิทรรศการระดับประเทศและนานาชาติ โดยวิธีคัดเลือก
15 ก.ย. 60
การจัดเช่ารถยนต์สำนักงานและจ้างเหมาทำงานบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คัน ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2565 โดยวิธีพิเศษ
06 ก.ย. 60
การจัดเช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2565 จำนวน 5 คัน โดยวิธีพิเศษ
15 ส.ค. 60
การจ้างจัดทำภาชนะ อุปกรณ์เครื่องครัวสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา
03 ส.ค. 60
ต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีตกลงราคา
31 ก.ค. 60
เช่าบริการระบบสำรองข้อมูล โดยวิธีตกลงราคา
21 ก.ค. 60
การจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ DEPA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
18 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ "Digital Thailand Big Bang 2017" โดยวิธีพิเศษ
17 ก.ค. 60
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน Digital Content Expo ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
11 ก.ค. 60
11 ก.ค. 60
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการ Health Care & Medical Application Services โดยวิธี e-Auction
30 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
การจัดจ้างผู้ออกแบบการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
28 มิ.ย. 60
28 มิ.ย. 60
การจัดจ้างทำป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีตกลงราคา
16 มิ.ย. 60
การจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ DEPA ประจำปีงบประมาณ 2560
14 มิ.ย. 60
14 มิ.ย. 60
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี โดยวิธี e-Auction
02 มิ.ย. 60
02 มิ.ย. 60
การเช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 55 เครื่อง
02 มิ.ย. 60
02 มิ.ย. 60
จ้างเหมาบริการพนักงานให้บริการผู้มาติดต่อและรับโทรศัพท์
30 พ.ค. 60
30 พ.ค. 60