จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ราคากลาง ร่าง TOR ประกาศจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการกิจกรรมติดตามขยายผล เเละจัดประชุมกับ CTO ภาครัฐ เพื่อสำรวจเเละวิเคราะห์ถึงความต้องการของภาครัฐ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ 018/2560
23 ม.ค. 60
23 ม.ค. 60
24 ก.พ. 60
การจัดจ้างผู้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างต้นแบบเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 017/2560
16 ม.ค. 60
16 ม.ค. 60
21 ก.พ. 60
การจัดจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่่อสารเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธี e-Auction
12 ม.ค. 60
12 ม.ค. 60
06 มี.ค. 60
การจัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก โดยวิธี e-Auction
12 ม.ค. 60
12 ม.ค. 60
27 ก.พ. 60
การจัดจ้างปรับปรุงระบบห้องประชุมและระบบ Network โดยวิธี e-Auction
11 ม.ค. 60
11 ม.ค. 60
22 ก.พ. 60
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการกิจกรรมสร้างเครือข่ายและขยายผลสู่การสร้างชุมชน Next Genration Programming เลขที่ 016/2560
06 ม.ค. 60
06 ม.ค. 60
ผลการจัดจ้างเหมาบริการจัดการระบบเน็ตเวิร์ค การให้บริการเทคนิคด้านไอที และการเป็นวิทยากร ประจำสำนักงานสาขาเชียงใหม่
29 ธ.ค. 59
การจัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ 014/2560
27 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรไอซีทีภาครัฐ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ 013/2560
26 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
การจัดจ้างทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานฯ เลขที่ 015/2559
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผู้บริหารโครงการจัดทำระบบ Digital Workers Resource Pool และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
21 ธ.ค. 59
การจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการ "Bangkok International Digital Content Festival 2017"
20 ธ.ค. 59
20 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
15 ก.พ. 60
การจัดจ้างผู้ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 012/2560
19 ธ.ค. 59
19 ธ.ค. 59
การจัดจ้างเหมาบริการจัดการระบบเน็ตเวิร์ค การให้บริการเทคนิคด้านไอที และการเป็นวิทยากร ประจำสำนักงานสาขาเชียงใหม่
16 ธ.ค. 59
16 ธ.ค. 59
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Professional โดยวิธี e-Auction
14 ธ.ค. 59
14 ธ.ค. 59
06 ม.ค. 60
20 ก.พ. 60
การจัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 ธ.ค. 59
12 ม.ค. 60
21 ก.พ. 60
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ โดยวิธี e-Auction
13 ธ.ค. 59
13 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
20 ก.พ. 60
การจัดจ้างผลิต DVD ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน บทพระราชนิพนธ์ เรื่อง “พระมหาชนก” จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ชุด
08 ธ.ค. 59
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการสร้างชุมชน IoT Community ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
08 ธ.ค. 59
08 ธ.ค. 59
22 ธ.ค. 59
17 ก.พ. 60
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการบันทึกภาพ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเปรียบราคา ประกาศเลขที่ 011/2559
08 ธ.ค. 59
08 ธ.ค. 59