โครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
การพัฒนาบุคลากรตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลกรในอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งภาคผู้ใช้ (User), ผู้พัฒนา (Developer)และผู้ประกอบการ SMEs ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้ช่องทางการส่งเสริมผ่านกิจกรรมฝึกอบรม การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม การส่งเสริมให้บุคลากรไทยได้รับรองตามมาตรฐานสากลล และการสนับสนุนการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับนานาชาติ ที่จะมีส่วนพัฒนาให้บุคลากรไทยมีศักยภาพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ดำเนินโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
  1. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับรองมาตรฐานสากลในระดับ Entry และระดับ Professional
  2. กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing, Internet of Thing
  3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรไอซีทีภาครัฐ
  4. กิจกรรรมพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์มัลติมีเดีย
รายละเอียดผลการดำเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับรองมาตรฐานสากลในระดับ Entry และระดับ Professional
จำนวนบุคลากรที่ได้รับการการส่งเสริมการสอบผ่านมาตรฐานสากลระดับ Entry และระดับ Professional 1,700 ราย 1,873ราย
กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud  computing, Internet of Thing
กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing, Internet of Thing 500 ราย 508 ราย
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรไอซีทีภาครัฐ
จำนวนผู้ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไอซีทีภาครัฐ 100 ราย 110 ราย
กิจกรรรมพิเศษ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์มัลติมีเดีย
จำนวนผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์มัลติมีเดีย 4 รุ่น 3 รุ่น