โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Entrepreneur Total Digital Services)

Digital
การจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทาง E-Marketplaces เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวข้างต้นสามารถเปิดให้มีการต่อเชื่อมกับซอฟต์แวร์ตางๆ ได้โดยไม่จำกัด ทำให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์มีโอกาสจำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขยายตัวด้านการตลาดให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศโดยรวม ในด้านการลงทุน กระบวนการผลิตและการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล โดยจะมีผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่นำระบบ บัญชีเบื้องต้นและระบบ ERP มาร่วมในโครงการให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้งานในแบบ Beginner Version เป็น ระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นก็จะเป็นการใช้งานโดยความสมัครใจของผู้ใช้ และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ก้สามรถให้ บริการซอฟต์แวร์ต่อได้ในอัตราที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนและการตลาดด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย