โครงการศึกษาและพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record)

พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชน

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record)ได้ดำเนินการเป็นระยะที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนาระบบ PHR เพื่อทดลองนำร่องการใช้งานใน จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดแรก เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา โดยการดำเนินงานโครงการในระยะที่ 3 นี้ จะมุ่งเน้นการขยายผลใช้งานไปยังจังหวัดอื่นทั้ง 4 ภูมิภาค ซึ่งจะพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชน ระหว่างจังหวัดเพิ่มเติม โดยพัฒนาส่วนเชื่อมต่อการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งจาก ระบบ Hospital Information System : HIS และฐานข้อมูลสุขภาพประจำจังหวัด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้ข้อมูลสุขภาพประชาชนได้อย่างหลากหลายมากขึ้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต่อยอดการใช้งาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง IT ในภาคประชาชน ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล โดยมีกิจกรรมภายในโครงการดังนี้

  1. พัฒนาระบบ Personal Health Record ร่วมกับ 4 จังหวัด
  2. ติดตั้งระบบ Personal Health Record ใน 4 จังหวัด
  3. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใน 4 จังหวัด สามารถใช้งานระบบได้ เพื่อให้สถานประกอบการสาสาธารณสุขภาครัฐสามารถ เปิดบริการกับประชาชนได้
  4. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ประชาน ใน 4 จังหวัด สามารถใช้งานระบบได้
  5. พัฒนา API /API Mornitoring สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
  6. อบรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้นำ API /API Mornitoring ไปใช้พัฒนาฯ
  7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดผ่าน API /API Mornitoring

ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
พัฒนาและติดตั้งระบบ Personal Health Record
1. พัฒนาระบบ Personal Health Record ร่วมกับ 4 จังหวัด  4 จังหวัด 4 จังหวัด
2. ติดตั้งระบบ Personal Health Record ใน 4 จังหวัด  4 จังหวัด 4 จังหวัด
ถ่ายทอดการใช้งานระบบ PHR สู่ผู้ใช้งาน
3. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใน 4 จังหวัด สามารถใช้งานระบบได้ เพื่อให้สถานประกอบการสาสาธารณสุขภาครัฐสามารถ เปิดบริการกับประชาชนได้  250 หน่วยงาน 157 หน่วยงาน
4. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ประชาน ใน 4 จังหวัด สามารถใช้งานระบบได้ 300 คน 334 คน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดผ่าน API /API Mornitoring
5. พัฒนา API /API Mornitoring สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์  1 API 1 API
6. อบรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้นำ API /API Mornitoring ไปใช้พัฒนาฯ 30 ราย 15 ราย
7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดผ่าน API /API Mornitoring 2 ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ