โครงการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ACM-ICPC World Final 2016

ยกระดับความสามารถบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ

  1. เพื่อยกระดับความสามารถบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ให้มีความพร้อมสำหรับการเปิดเสรีอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ของอาเซียน
  2. เพื่อยกระดับความสามารถบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้านการเขียนโปรแกรม สำหรับเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

โดยมีกิจกรรมในการดำเนินโครงการดังนี้

  1. กิจกรรมสนับสนุนการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาค
  2. กิจกรรมสนับสนุนการแข่งขันระดับ ACM-ICPC ประเทศไทย
  3. กิจกรรมสนับสนุนการแข่งขัน ACM-ICPC Boost Up Camp
  4. กิจกรรมสนับสนุนการแข่งขัน ACM-ICPC เอเชีย
  5. กิจกรรมสร้างเครือข่ายและขยายผลสู่การสร้างชุมชน Next Generation Programming