โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

ข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ที่ทำการสำรวจในทุกมิติ
โครงการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้ดำเนินการสำรวจและวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลศักยภาพทางการตลาด และผู้ประกอบการ ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ และการบริโภคไอทีในภาคธุรกิจ แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยี หรือกฎหมายต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลเชิงบวก และเชิงลบ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานโครงการที่เหมาะสมต่อการส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมภายในโครงการดังนี้
  1. สำรวจข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์
  2. สำรวจข้อมูลตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ (Animation and Game)
  3. กิจกรรมเผยแพร่ผลการสำรวจ
  4. สำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์
  5. ศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้

รายละเอียดผลงาน ผลการดำเนินงาน
สำรวจข้อมูลตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์
1. รายงานผลการสำรวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ 1 รายงาน
2. รายงานผลการสำรวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ (Animation & Game) 1 รายงาน
ศึกษาและสำรวจข้อมูลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
3. รายงานผลสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ 1 รายงาน
4. รายงานผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 1 รายงาน