โครงการสื่อสารเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัล

การสื่อสารเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นการสร้างการรับรู้ในสังคมถึงภารกิจ และข้อมูลต่างๆ ของทางสำนักงานฯ

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ

 1. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลภารกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ที่สำนักงานเป็นผู้ดูแล
 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมโครงการต่างๆ ของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ ประชาชนและสื่อมวลชน มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
 4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงาน
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสังคม สื่อสารมวลชน องค์กรพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. เพื่อสร้างระบบการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

โดยมีกิจกรรมในการดำเนินโครงการดังนี้

งานเผยแพร่ภารกิจของสำนักงาน

 1. งานสำรวจภาพลักษณ์ และการรับรู้ข่าวสาร
 2. งานผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา
 3. งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
 4. งานจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสำนักงานฯ
 5. งานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานฯ

งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านองค์กรและสังคมสัมพันธ์

 1. เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน