โครงการส่งเสริมการพัฒนา Applications ภาครัฐ

หนึ่งในบทบาทหน้าที่ ในการเดินหน้าสู่ Digital Government เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0

โครงการส่งเสริมการพัฒนา Applications สำหรับบริการภาครัฐ เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบาลของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนา Applications  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริการของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถดำเนินงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างมีมาตรฐาน และสามารถให้บริการทั้งระหว่างส่วนงานภาครัฐและให้บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายตามนโยบายของเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐนำเว็บไซต์มาตรฐานไปใช้งาน
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ อบต.และเทศบาล สนับสนุนการพัฒนา Applications เพื่อให้บริการภายในภาครัฐ
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนา Applications เพื่อให้บริการภายในภาครัฐ
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการพัฒนา Web Application ให้มีความมั่นคงปลอดภัย

ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐนำเว็บไซต์มาตรฐานไปใช้งาน 500 หน่วยงาน 600 หน่วยงาน
สนับสนุนการพัฒนา Applications เพื่อให้บริการภายในภาครัฐ  5 โปรแกรม 5 โปรแกรม
สนับสนุนการพัฒนา Web Application ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 50 หน่วยงาน 50 หน่วยงาน