โครงการส่งเสริม Digital Marketing สำหรับ SMEs ไทย

การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs
จากที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการเร่งพลักดันประเทศไทย ไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่มีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสำนักงานฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม Digital Marketing  สำหรับ  SMEs ไทย โดยโครงการมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสการแข่งขัน จากการนำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ไปใช้ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิตและการให้บริการในการดำเนินธุรกิจ รองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาคอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีกิจกรรมภายในโครงการดังนี้
  1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (e - Business)
  2. กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบของผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ
  3. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้วย Technology Digital
  4. ทำคู่มือเผยแพร่และคู่มือการใช้งานระบบการจัดเก็บข้อมูลสินค้า
  5. จัดอบรม สัมมนา แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
  6. จัดทำสรุปและรายงานผลโครงการ

ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
1. ผู้ใช้บริการในการทำธุรกรรม ผ่านทางโครงการ 400 ราย 403 ราย
2. มูลค่าการซื้อ – ขายผ่านทางโครงการ 30 ล้านบาท 30.67 ล้านบาท
3. ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการค้าแบบดิจิทัลสู่ภาคอุตสาหกรรม 500 ราย 630 ราย
4. จำนวนผู้ประกอบการนำฐานข้อมูลการจัดเก็บสินค้าไปใช้งาน 400 ราย 408 ราย
5. ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า 500 ราย 624 ราย
6. ข้อมูลสินค้าในระบบฐานข้อมูลกลางของสินค้า 1,200 รายการ 1,389 รายการ

Tags: