ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม ASEAN Smart Cities Network 2019

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม ASEAN Smart Cities Network 2019