สื่อเผยแพร่

ข้อมูลอุตสาหกรรม

ผลการสำรวจข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ประจำปี 2558

ผลการสำรวจข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ประจำปี 2558

1,260 ครั้ง
ผลการสำรวจข้อมูลเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจำปี 2558

ผลการสำรวจข้อมูลเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจำปี 2558

1,195 ครั้ง
ผลการสำรวจการศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์ ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปี 2559

ผลการสำรวจการศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์ ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปี 2559

998 ครั้ง
ผลการวิจัยและจัดทำกรณีศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์ของภาคธุรกิจ ประจำปี 2558

ผลการวิจัยและจัดทำกรณีศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์ของภาคธุรกิจ ประจำปี 2558

606 ครั้ง

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2558

935 ครั้ง
รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557

292 ครั้ง
รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2556

286 ครั้ง
รายงานประจำปี 2555

รายงานประจำปี 2555

361 ครั้ง

สื่อมัลติมีเดีย

คลิป VDO เผยแพร่ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่

7 ครั้ง
รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน สร้างคนพันธุ์ดิจิทัล เสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์

รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน สร้างคนพันธุ์ดิจิทัล เสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์

35 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

การเสวนา หัวข้อ การยกระดับคุณภาพชีวิต ในทุกมิติของคนไทย ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

24 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

ปาฐกถาในหัวข้อ "เศรษฐกิจดิจิทัลไทย จากวันนี้ถึง ๒๐ ปีข้างหน้า"

25 ครั้ง

ทรัพย์สินทางปัญญา

หนังสือวิจัย "แนวทางการคุ้มครองทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีประสิทธิภาพต่อผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็ง

หนังสือวิจัย "แนวทางการคุ้มครองทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีประสิทธิภาพต่อผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็ง ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ที่ยั่งยืน"

660 ครั้ง
จุลสาร "เพิ่มคุณค่าธุรกิจ ด้วยการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์"

จุลสาร "เพิ่มคุณค่าธุรกิจ ด้วยการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์"

321 ครั้ง
แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์เบื้องต้น

แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์เบื้องต้น

462 ครั้ง
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทซอฟต์แวร์ในมิติเศรษฐศาสตร์

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทซอฟต์แวร์ในมิติเศรษฐศาสตร์

331 ครั้ง

ดาวน์โหลด

เอกสารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เอกสารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

23 ครั้ง
คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

181 ครั้ง
พระราชบัญญํติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

279 ครั้ง
โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

1,144 ครั้ง