สื่อเผยแพร่

สื่อมัลติมีเดีย

คลิป VDO เผยแพร่ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่

62 ครั้ง
รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน สร้างคนพันธุ์ดิจิทัล เสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์

รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน สร้างคนพันธุ์ดิจิทัล เสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์

103 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

การเสวนา หัวข้อ การยกระดับคุณภาพชีวิต ในทุกมิติของคนไทย ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

61 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

ปาฐกถาในหัวข้อ "เศรษฐกิจดิจิทัลไทย จากวันนี้ถึง ๒๐ ปีข้างหน้า"

66 ครั้ง

ดาวน์โหลด

เอกสารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เอกสารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

466 ครั้ง
คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

602 ครั้ง
พระราชบัญญํติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

729 ครั้ง
โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

1,824 ครั้ง