สื่อเผยแพร่

สื่อมัลติมีเดีย

สื่อมัลติมีเดีย

DIGITAL PARK THAILAND

28 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

คลิป VDO “ดีป้า“ ยกระดับคุณภาพชีวิต ในทุกมิติของคนไทย เวอร์ชั่น 7 นาที

27 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

คลิป VDO สรุปผลการจัดงานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2017 ภายใต้แนวคิด “ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นไทยแลนด์” โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน

43 ครั้ง

คลิป VDO เผยแพร่ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่

192 ครั้ง

ดาวน์โหลด

เอกสารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เอกสารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

868 ครั้ง
คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

988 ครั้ง
พระราชบัญญํติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

1,149 ครั้ง
โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

2,558 ครั้ง