สื่อเผยแพร่

E-Book

Man Power พัฒนาคนพันธุ์ใหม่ เพิ่มมูลค่า Thailand 4.0

Man Power พัฒนาคนพันธุ์ใหม่ เพิ่มมูลค่า Thailand 4.0

67 ครั้ง
digital governmant

Digital Thailand Magazine Vol.3

118 ครั้ง

Digital Thailand Magazine Vol.2

218 ครั้ง

Digital Thailand Magazine Vol.1

391 ครั้ง

สื่อมัลติมีเดีย

สื่อมัลติมีเดีย

VDO IG https://youtu.be/QzgTN3Q_YYY

1 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

Expo 2020 Concept https://youtu.be/SNThGmlNqhs

1 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

WorldExpo 2020 Dubai

1 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

WorldExpo 2020 Dubai

0 ครั้ง

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562

16 ครั้ง

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1-4)

39 ครั้ง

Info แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ

184 ครั้ง

ร่างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

328 ครั้ง

ข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล

การใช้งานระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

22 ครั้ง

การใช้งานบล็อกเชน (Blockchain) ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร

18 ครั้ง

การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์และอนาไลติกส์ AI ในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

8 ครั้ง

การใช้งานเทคโนโลยีAR VR ในอุตสาหกรรมค้าปลีกและการบริการลูกค้า

14 ครั้ง