สื่อเผยแพร่

สื่อมัลติมีเดีย

คบ depa สร้างเมือง: ภูเก็ต Smart City

31 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

Digital Thailand Big Bang 2017 โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน

92 ครั้ง

Digital Content ไทย ยกระดับสู่ตลาดโลก โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

240 ครั้ง

Smart City ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

245 ครั้ง

ดาวน์โหลด

ประกาศเรื่อง การใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

29 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ ลำดับที่ ๗ / ๒๕๖o เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

6 ครั้ง

Infographic คู่มือการใช้โลโก้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

193 ครั้ง
เอกสารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เอกสารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1,276 ครั้ง

ข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล

การใช้งานระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

2 ครั้ง

การใช้งานบล็อกเชน (Blockchain) ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร

3 ครั้ง

การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์และอนาไลติกส์ AI ในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

2 ครั้ง

การใช้งานเทคโนโลยีAR VR ในอุตสาหกรรมค้าปลีกและการบริการลูกค้า

3 ครั้ง