ข้อเสนอแนะ

หากท่านมีข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถส่งข้อเสนอแนะ โดยผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ส่งเป็นหนังสือมาที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  2. โทรศัพท์หมายเลข 0-2141-7101
  3. โทรสาร 0-2143-8059
  4. E-mail: [email protected]
  5. แบบสอบถาม www.depa.or.th/webform/suggession
  6. เว็บไซต์ www.depa.or.th (ช่องทางให้กรอกข้อมูล ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่อยู่ด้านล่างนี้)