แบบสอบถาม - การให้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คำชี้แจง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA มีความประสงค์ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก DEPA เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร จึงใคร่ขอเวลาท่านสักเล็กน้อย เพื่อตอบแบบสอบถามชุดนี้ให้สมบูรณ์ครบถ้วนด้วยตัวเอง

ส่วนที่1 ข้อมูลเบื้องต้น

ส่วนที่2 ความพึงพอใจการใช้งานบนเว็บไซต์ www.depa.or.th

โปรดระบุความพึงพอใจต่อ การใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในด้านข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการนำเสนอ ตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับความคิดของท่านมากที่สุดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล ให้เป็นที่พอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

ส่วนที่3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ