Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Public Relations
การพัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์สำหรับประเทศไทย (ระยะที่หนึ่ง)
10 Aug 2020
15
Public Relations
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
06 Aug 2020
12
Public Relations
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ จากโครงการ depa Digital Transformation Funds ประจำปี 2563
05 Aug 2020
61
Public Relations
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ภายใต้หลักสูตรที่ชื่อว่า "คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs"
22 Jul 2020
14
Public Relations
ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา “Traffy Fondue”
21 Jul 2020
3
Announcement News
การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
20 Jul 2020
14
Public Relations
UOB จัดอบรม คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs ฉบับที่ 5
30 Jun 2020
21
Public Relations
งานอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี August Series 2020
18 Jun 2020
47
Public Relations
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ภายใต้หลักสูตรที่ชื่อว่า "คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs"
12 Jun 2020
18
Announcement News
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
11 Jun 2020
16
Public Relations
ดีป้า เชิญชวนร่วมฟังเสวนา ASEAN CIO 6th LIVE CHAT: Transforming ASEAN nation digital literacy driving towards digital prosperity
09 Jun 2020
18
Announcement News
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund (ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓)
29 May 2020
171