Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Public Relations
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดงาน April Series 2020
20 Feb 2020
20
Announcement News
รับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
17 Feb 2020
121
Announcement News
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท
17 Feb 2020
97
Public Relations
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2563
30 Jan 2020
13
Announcement News
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
14 Jan 2020
44
Announcement News
การรับสมัครหน่วยงานเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือ ประกวดสร้างความตระหนักในอุตสาหกรรมดิจิทัล
03 Jan 2020
16
Public Relations
IoT ระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร
27 Dec 2019
15
Announcement News
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท
27 Dec 2019
25
Public Relations
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานฝึกงาน
27 Dec 2019
11
Announcement News
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
27 Dec 2019
11
Public Relations
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ขอมอบของขวัญปีใหม่ให้กับ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) นักพัฒนาระบบเพื่อการเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Maker for Agriculture)
24 Dec 2019
4
Public Relations
World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest
24 Dec 2019