Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Announcement News
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท
27 Dec 2019
14
Announcement News
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
27 Dec 2019
11
Announcement News
กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการควบคุมและตรวจสอบ พ.ศ. 2562
13 Dec 2019
Announcement News
ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 Nov 2019
Announcement News
รับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
18 Nov 2019
1
Announcement News
รายชื่อผู้มีผลงานเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเข้ารับรางวัล Prime Minister's Digital Award 2019
16 Oct 2019
Announcement News
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในระยะการก่อตั้งธุรกิจ
11 Oct 2019
Announcement News
การขยายระยะเวลาประกาศผลการรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 Sep 2019
Announcement News
การขยายเวลารับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสากรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 Sep 2019
Announcement News
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมพัฒนาเพิ่มทักษความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน depa MOOC และได้รับ Certificate
10 Sep 2019
Announcement News
การรับสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือการอุดหนุนเพื่อการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสากรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
10 Sep 2019
Announcement News
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund
31 Aug 2019