Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Announcement News
รายชื่อผู้ร่วมออกบูทงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ ประเทศลาว
27 Aug 2019
Announcement News
รับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
26 Aug 2019
Announcement News
รายงานการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
19 Aug 2019
Announcement News
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรรุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)
15 Aug 2019
Announcement News
การใช้แบบร่างสัญญาการใช้บริการพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์
14 Aug 2019
Announcement News
การรับสมัครองค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐและสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
08 Aug 2019
Announcement News
รับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
06 Aug 2019
Announcement News
อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าตอบแทนในการใช้บริการจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2562
02 Aug 2019
Announcement News
อัตราค่าบำรุงสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิทัล พ.ศ. 2562
02 Aug 2019
Announcement News
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ หรือสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ใช้สอยของสำนักงานส่วนกลาง พ.ศ.2562
02 Aug 2019
Announcement News
Prime Minister's Digital Award 2019
02 Aug 2019
Announcement News
สร้างอนาคตเด็กไทย สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนกับ Coding Thailand
22 Jul 2019