Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Announcement News
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรรุ่นที่ 1
19 Jul 2019
Announcement News
การใช้แบบร่างสัญญาใช้พื้นที่สำนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์
19 Jul 2019
Announcement News
รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล(ฉบับที่3 แก้ไขเพิ่มเติม)
10 Jul 2019
Announcement News
ผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมประกวด ASEAN ICT Awards 2019
09 Jul 2019
Announcement News
แบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
09 Jul 2019
1
Announcement News
การเชิญชวนเพื่อเข้าร่วมจัดแสดงของที่ระลึก ของฝาก ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือ ในอาคารแสดงประเทศไทย ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
05 Jul 2019
Announcement News
ประกาศรับสมัครรับสมัครมาตรการกำลังคน ครั้งที่4
04 Jul 2019
Announcement News
ASEAN ICT AWARD 2019
03 Jul 2019
Announcement News
อัตราค่าบำรุงสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2562
02 Jul 2019
Announcement News
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจ (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ 2562
10 Jun 2019
Announcement News
การใช้คู่มือการใช้อัตลักษณ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
10 Jun 2019
Announcement News
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship)
07 Jun 2019