Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Procurement News
การจ้างพัฒนาศักยภาพบุคลากร Win-Win Collaboration โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 Sep 2020
20
Procurement News
ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 Sep 2020
45
Procurement News
การซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิสำหรับคัดกรองบุคคลในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 Sep 2020
18
Procurement News
การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง
08 Sep 2020
15
Procurement News
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 2) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 Sep 2020
102
Procurement News
การจ้างออกแบบตราสัญลักษณ์ dSURE โครงการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลและตราสัญลักษณ์ (Digital Trusted Mask) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 Sep 2020
10
Procurement News
การจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 Aug 2020
7
Procurement News
การจ้างผู้จัดเตรียมสถานที่และจัดทำนิทรรศการสำหรับกิจกรรมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จังหวัดระยอง
21 Aug 2020
15
Procurement News
จ้างดำเนินการในการตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลตามระเบียบของสำนักงานฯ GBDi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 Aug 2020
8
Procurement News
จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม Gamers Don’t Bully โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 Aug 2020
22
Procurement News
จ้างเหมาผู้จัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Thailand Smart City Week 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 Aug 2020
48
Procurement News
จ้างเหมาผู้จัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Thailand Smart City Week 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 Aug 2020
81