Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Procurement News
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
27 Mar 2020
8
Procurement News
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรม ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 Mar 2020
7
Procurement News
การเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง อาคารแก่นนครออฟฟิศ พาร์ค ประจำปีงบประมาณ 2563
17 Mar 2020
6
Procurement News
ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำหรับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐGBDi จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 Mar 2020
2
Procurement News
ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 Mar 2020
13
Procurement News
การจ้างควบคุมงานการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 2)
11 Feb 2020
88
Procurement News
การจัดจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
06 Feb 2020
75
Procurement News
การเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน จำนวน 80 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 Jan 2020
17
Procurement News
การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบชุดแอพพลิเคชั่น G Suite Business จำนวน 300 License โดยวิธีคัดเลือก
27 Jan 2020
5
Procurement News
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานฯ สาขาภาคเหนือตอนบน ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 Jan 2020
3
Procurement News
ซื้อซอฟแวร์วิเคราะห์ข้อมูลสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
07 Jan 2020
16
Procurement News
การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชน ในรายการ Digital Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 Dec 2019
12