EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Procurement News
การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมงานแถลงความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง พร้อมเปิดโครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding , STEM , IoT และ AI
12 Jan 2022
11
Procurement News
การจ้างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (News Clipping)
12 Jan 2022
6
Procurement News
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ แผนการลงทุนที่ ๔ ครั้งที่ ๒
11 Jan 2022
13
Procurement News
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ แผนการลงทุนที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 Nov 2021
9
Procurement News
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 Dec 2021
Procurement News
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา (Notebook) จำนวน 3 เครื่อง เพื่อโครงการบูรณาการการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์วิจัยของประเทศ
16 Nov 2021
Procurement News
จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๔ (Annual Report ๒๐๒๑)
27 Dec 2021
5
Procurement News
การจ้างพัฒนาระบบบริหารการใช้บริการพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
30 Dec 2021
8
Procurement News
จ้างโครงการสื่อส่งเสริมการใช้โซเชียล สร้างสรรค์ ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 Dec 2021
10
Procurement News
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 Dec 2021
2
Procurement News
การจ้างผู้ดำเนินโครงการเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัล (dSURE) โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม (Digital Standard)
17 Dec 2021
8
Procurement News
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๓๐ เครื่อง ครั้งที่ ๒
30 Nov 2021
2