EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Procurement News
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 Aug 2022
3
Procurement News
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 Aug 2022
4
Procurement News
การจัดจ้างโครงการ Seniors Go Digital Campaign เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 Aug 2022
12
Procurement News
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 Aug 2022
1
Procurement News
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก
05 Aug 2022
2
Procurement News
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล”ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 Aug 2022
3
Procurement News
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 Jul 2022
4
Procurement News
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการผลิตสื่อสร้างความตระหนักการใช้ ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
20 Jul 2022
4
Procurement News
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน โดยวิธีคัดเลือก
19 Jul 2022
1
Procurement News
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 Jul 2022
3
Procurement News
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 Jul 2022
2
Procurement News
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคต และยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล (Thai gaming industry to Global) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์))
11 Jul 2022
4