Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Procurement News
การจัดจ้างให้ดำเนินการการให้บริการข้อมูล คำปรึกษา และเผยแพร่งานบริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 004/2560
08 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างสำรวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก (บริการสุขภาพและการศึกษา) ประจำปี ๒๕๕๙
08 Nov 2016
Procurement News
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 002/2560
08 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัล ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศได้ (ค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 003/2560
08 Nov 2016
Procurement News
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคสำหรับรองผู้อำนวยการ
01 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างทนายความดำเนินคดี
01 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการ "ITU Telecom World 2016"
01 Nov 2016
Procurement News
การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
01 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการจัดทำระบบ Digital Workers Resource Pool และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
01 Nov 2016
Procurement News
การเช่าวงจรเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ 2560
01 Nov 2016
Procurement News
การเช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน จำนวน 15 เครื่อง ตามประกาศเลขที่ 001/2560
01 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน “MIPCOM 2016” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
26 Oct 2016