Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Procurement News
การจัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมรณรงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์ โดยวิธี e-Auction
23 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการงานส่งเสริมการตลาด Digital Content ให้ผู้ประกอบการไทย ในงาน Hong Kong Licensing Show 2017 งาน Game Connection 2017 และ Thai Canadian Digital content Industry Collabo
23 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล (Tourism Thailand Open Platform) โดยวิธี e-Auction
21 Nov 2016
Procurement News
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการบันทึกภาพ โดยวิธีเปรียบราคา ประกาศเลขที่ 007/2560
16 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างการแถลงข่าวความร่วมมือกับสถาบันการเงินพันธมิตรต่าง ๆ เลขที่ 006/2560
14 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างกิจกรรมการรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างความเข้าใจ ประกาศเลขที่ 005/2559
09 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างให้ดำเนินการการให้บริการข้อมูล คำปรึกษา และเผยแพร่งานบริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 004/2560
08 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างสำรวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก (บริการสุขภาพและการศึกษา) ประจำปี ๒๕๕๙
08 Nov 2016
Procurement News
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 002/2560
08 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัล ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศได้ (ค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 003/2560
08 Nov 2016
Procurement News
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคสำหรับรองผู้อำนวยการ
01 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างทนายความดำเนินคดี
01 Nov 2016