EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Procurement News
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร B) โดยวิธีคัดเลือก
07 Jul 2022
1
Procurement News
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 Jul 2022
1
Procurement News
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 Jun 2022
5
Procurement News
จ้างผู้ดำเนินงานโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 Jun 2022
Procurement News
การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (ERP) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
27 Jun 2022
4
Procurement News
การจัดจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาฟังก์ชันขยายสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลของระบบ Health Link สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
27 Jun 2022
4
Procurement News
เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 Jun 2022
Procurement News
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
21 Jun 2022
2
Procurement News
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน
17 Jun 2022
2
Procurement News
การจัดจ้างโครงการ Digital Media Senior Series เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 Jun 2022
5
Procurement News
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
13 Jun 2022
Procurement News
การจ้างเหมาบริการดูแลระบบเครือข่ายของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 Jun 2022
1