EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Procurement News
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล (Tourism Thailand Open Platform) โดยวิธี e-Auction
21 Nov 2016
Procurement News
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการบันทึกภาพ โดยวิธีเปรียบราคา ประกาศเลขที่ 007/2560
16 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างการแถลงข่าวความร่วมมือกับสถาบันการเงินพันธมิตรต่าง ๆ เลขที่ 006/2560
14 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างกิจกรรมการรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างความเข้าใจ ประกาศเลขที่ 005/2559
09 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างให้ดำเนินการการให้บริการข้อมูล คำปรึกษา และเผยแพร่งานบริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 004/2560
08 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างสำรวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก (บริการสุขภาพและการศึกษา) ประจำปี ๒๕๕๙
08 Nov 2016
Procurement News
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 002/2560
08 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัล ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศได้ (ค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 003/2560
08 Nov 2016
Procurement News
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคสำหรับรองผู้อำนวยการ
01 Nov 2016
1
Procurement News
การจัดจ้างทนายความดำเนินคดี
01 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการ "ITU Telecom World 2016"
01 Nov 2016
Procurement News
การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
01 Nov 2016