Products & Services
EN
EN
TH
CN

อีกก้าวของภูเก็ตสู่เมืองอัจริยะ กับ แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่ ครั้งที่ 2

วันที่: 07/09/2561 | ส่วนกลาง

7 ก.ย. 61 ณ โรงแรมโนโวเทล โภคีธรา ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต depa ฝ่ายนโนบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ร่วมกับสาขาภาคใต้ตอนบน จัดประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่ ครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มากกว่า 30 ราย