Products & Services
EN
EN
TH
CN

“ดีป้า” ใต้ล่าง จับมือกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะยางพารา พร้อมต่อยอดสินค้าชุมชน สู่อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร

20 มกราคม 2563, จังหวัดสงขลา - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดยนายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ชายแดนใต้ (จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล พัทลุง ยะลา) ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายธีรยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม, นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), สิบเอกจตุรงค์ เจริญสุขหนอ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งหวังให้เกิดการต่อยอด และแปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในพื้นที่

โดยก่อนหน้านี้ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ฯพณฯ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม และหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) บางกล่ำ และนิคมอุตสาหกรรมสงขลาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา (SEZ) โดยมีนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ เพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ระยะที่ 2/2 และระยะที่ 3 ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ บนพื้นที่รวม 1,248 ไร่ และการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสงขลาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา (SEZ) ระยะที่ 1 จำนวน 629 ไร่ โดยทั้งสองโครงการถือเป็นพื้นที่การลงทุนที่มีศักยภาพ พร้อมรองรับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพาราและคลัสเตอร์ยาง รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการส่งออกที่อยู่ในธุรกิจด้านโลจิสติกส์, ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร, ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, ธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมบริการ เช่น คลังสินค้า เป็นต้น ซึ่งการพัฒนานิคมฯ ทั้งสองแห่ง เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น

ด้วยการเห็นความสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในภาคใต้ตอนล่างตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผนวกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล นายชัยพร ทบแป และทีมงานของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า หลังจากการมอบนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและได้ประสานงานร่วมกับ นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ดีป้า ร่วมกับนายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ หรือ CAT และสิบเอกจตุรงค์ เจริญสุขหนอ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมกันบูรณาการแนวทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ที่มีการจัดตั้งโดย กนอ. มากว่า 27 ปีในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นกลไกพัฒนา Smart Industrial Park สร้างแรงจูงใจกับนักลงทุนอุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากการที่ภาคใต้มีวัตถุดิบยางพาราในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจการเกษตรกรในภาคใต้ส่วนใหญ่ ตามข้อมูลที่ได้รับจากการหารือสำนักงานภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พบว่า ยังคงมีศักยภาพในการลงทุน โดยในปี 2562 มีผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา จำนวน 8 โครงการ เงินลงทุน 2,453 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น

จากข้อสรุปในการประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่ร่วมมือกับ ดีป้า เพื่อช่วยกันพัฒนา Smart Industrial Park และต่อยอดศักยภาพเดิมทางเทคโนโลยีด้านยางพารา ภายใต้แนวคิด Smart City ที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มาสร้างการพัฒนาศักยภาพของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ไปสู่ Smart Industrial Park พร้อมทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการพื้นที่ที่จะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการเปลี่ยน แปลงอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ และมีผลกระทบต่อปากท้องประชาชนในภาคใต้ โดยมุ่งให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มาขับเคลื่อนไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ร่วมกัน