Products & Services
EN
EN
TH
CN

“ดีป้า” ใต้ล่าง เดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์ “คลองเตย” ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ จ.สงขลา

21 มกราคม 2563, จังหวัดสงขลา - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดยนายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ร่วมประชุมหารือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ “คลองเตย” เป็นโครงการนำร่องในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดสงขลา โดยร่วมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ่, กลุ่มสถาปนิกพัฒนาเมือง, ชมรมคนรักเมืองหาดใหญ่ HATYAI THINK TANK ซึ่งมีนายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

การประชุมในวันนี้ (21 ม.ค.) สืบเนื่องจากวานนี้(20 ม.ค.) มีการประชุมหารือการพัฒนาโครงการดังกล่าว ร่วมกับทีมกลุ่มสถาปนิกพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่บริเวณเส้นคลองเตย คลองสายหลักในเขตเทศบาล เพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยมีการวางผังเมืองออกแบบ Universal Design เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ “เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนเมือง ที่มีความพร้อมเพื่อเป็นเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1.Smart Environment 2.Smart Mobility 3.Smart Economy 4.Smart Governance และ 5.Smart Living โดยมีการดำเนินโครงการในการจัดการพื้นที่เป็นรูปแบบ Green Space Business Space และ Community Space เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณริมคลองโดยรอบ และ Green Roof Garden ปรับระดับน้ำในคลอง โดยการเล่นสีสันของสายน้ำ

รวมถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ริมคลอง ให้เกิดการสร้างสรรค์ นวัตกรรมการเรียนรู้ Time Sharing ด้วยการใช้ Lighting ในการเล่นสีสันของเมือง ผ่านแสง สี ของไฟเทคโนโลยีดิจิทัล และลดการใช้พลังงานโดยใช้หลอด LED รวมถึง Solar Cell ซึ่งตลอดริมคลอง “Pathway LED Light” จะเป็นการออกแบบพื้นที่นำร่อง ที่เปิดกว้างให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม และขั้นตอนถัดไป เทศบาลนครหาดใหญ่ จะมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ เตรียมพร้อมสำหรับการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะจังหวัดสงขลา ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป