EN
EN
TH
CN

MDES x depa ลุยสิงห์บุรีปั้นตลาดต้นแบบพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก พาพ่อค้าแม่ค้า Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

16 มกราคม 2565 – MDES และ depa ยกทัพลงพื้นที่ลุย 2 แหล่งเศรษฐกิจจังหวัดสิงห์บุรี “ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี” และ “ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น” จัดกิจกรรมตลาดต้นแบบ ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (New Normal) ติดอาวุธทางการค้า เสริมแกร่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หนุนใช้แพลตฟอร์มช่องทางจำหน่ายและจัดส่งสินค้าเพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างยอดขายให้ปัง เปลี่ยนทุกการซื้อขายสู่ (โลก) ออนไลน์ ปรับทุกไลฟ์สไตล์สู่สังคมไร้เงินสด โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเปิดกิจกรรม และพบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าอย่างเป็นกันเอง

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “ประเทศไทย 4.0” ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายและสะดวก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนการเพิ่มทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่ประชาชนให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวันในบริบทของตนเองได้อย่างเหมาะสม

โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (New Normal) ดำเนินการโดย depa ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ดั้งนั้น จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า และร้านค้าต่าง ๆ ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า ทั้งด้านการขายและการให้บริการ เพื่อรองรับการจับจ่ายใช้สอยที่กำลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังวิกฤตโควิด–19 และมาตรการผ่อนปรนจากภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ

“จังหวัดสิงห์บุรีถือเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่นำร่องของโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ และได้มีการจัดกิจกรรมตลาดต้นแบบที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นศูนย์รวมอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค และตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น ซึ่งเป็นแหล่งรวมที่นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวอย่างครบรส ทั้งไหว้พระทำบุญ กิน และเลือกซื้อสินค้า OTOP ของชาวชุมชน โดยหากพ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็จะทำให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ทางการตลาด ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ มีฐานผู้บริโภคกว้างขึ้น พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมก้าวสู่การเป็นตลาดต้นแบบของสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด นั่นก็คือ การพัฒนาสู่เมืองเกษตรอินทรีย์มาตรฐานและอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร การพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ depa กล่าวว่า โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (New Normal) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันในรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการรายย่อย เช่น หาบเร่ แผงลอย ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนำร้านค้าเข้าแพลตฟอร์มช่องทางการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าได้อย่างครบวงจร โดยนำร่องใน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ นครปฐม ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี ครอบคลุมผู้ประกอบการ จำนวน 30,000 ราย พร้อมทั้งขยายการรับรู้ไปยังพื้นที่ปริมณฑลอีก 4 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564–มีนาคม 2565

ดีป้า ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตลาดต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือก ภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (New Normal) อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของ “ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี” และ “ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น” จังหวัดสิงห์บุรี เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มช่องทางการจำหน่ายและจัดส่งสินค้า (Local Application) ให้กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย พร้อมสนับสนุนให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพ (Digital Startup) และผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ครอบคลุม 6 กลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายออนไลน์ ได้แก่ ระบบรับชำระเงินออนไลน์ (E–payment) ระบบจำลองการสนทนา (Chatbot) ระบบการสั่งอาหารหรือสินค้า (Delivery) ระบบขนส่งสินค้า (Logistics) ระบบบริหารจัดการจุดขาย (Point Of Sales : POS) และระบบบริการ (Service) สามารถจับคู่ธุรกิจกับเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยในพื้นที่ผ่านกิจกรรมตลาดต้นแบบ เพื่อร่วมกันเปลี่ยนทุกการซื้อขายสู่ (โลก) ออนไลน์ ปรับทุกไลฟ์สไตล์สู่สังคมไร้เงินสด

“การจัดกิจกรรมต้นแบบจะเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ Local Application ให้พ่อค้าแม่ขายสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การเป็นตลาดต้นแบบที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ และในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 จะจัดงาน Showcase เพื่อแสดงผลสำเร็จในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด–19 พร้อมแลกเปลี่ยนบทเรียนการแปลงโฉมตลาดสดทั้ง 6 จังหวัดให้เป็นตลาดสดยุควิถีใหม่ นอกจากนี้ จะมีการต่อยอดไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในปี 2565 จะดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงร้านค้าอีก 65,000 ราย และสร้างตลาดต้นแบบด้านดิจิทัลได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอีกกว่า 20 จังหวัด สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (New Normal) ได้ที่ transformmarket.depa.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ E–mail : info.transformmarket@gmail.com และ LINE OA : @transformmarket หรือคลิก https://www.short.depa.or.th/WGflc