Products & Services
EN
EN
TH
CN

#DigitalCEO6 ยกทัพวิทยากรตัวจริง เปิดโลกความรู้สำหรับผู้นำยุคดิจิทัล

27 – 28 มกราคม 2566 , กรุงเทพมหานคร : หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ยกทัพวิทยากรตัวจริง เปิดโลกความรู้สำหรับผู้นำยุคดิจิทัล เรียนรู้เข้มข้นรอบด้าน สะท้อนความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ร่วมบรรยายพิเศษ “อนาคต Smart Thailand , Smart City” และ รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) บรรยาย “Big Data Management และการประยุกต์ใช้ภาครัฐ”

พร้อมกันนี้ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ดีป้า ยกทัพวิทยากรตัวจริงจากทุกวงการมาร่วมเปิดโลกความรู้สำหรับผู้นำยุคดิจิทัล ได้แก่ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ บรรยายพิเศษ “EEC กับ อนาคตประเทศไทยยุคภูมิภาคภิวัฒน์” , ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) บรรยาย “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล” ทางด้าน คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด และผู้ร่วมก่อตั้ง Claim Di แชร์ประสบการณ์ “กรณีศึกษาองค์กรที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลจนธุรกิจสำเร็จ” ตามด้วย คุณประวัติ เพียรเจริญ Vice President, Business Development บริษัท ซีเมนส์ จํากัด ประเทศไทย ถ่ายทอดความรู้ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” , คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม(DPAI) บรรยายหัวข้อ “IoT กับการประยุกต์ใช้งานรับภาวะปกติใหม่” อีกทั้งได้รับเกียรติจาก Mr. Tomer Shpilman, Economic Consul and Head of Economic and Trade Mission, Embassy of Israel บรรยาย หัวข้อ “Israel Innovation Ecosystem” และ คุณภคพรรค์ วัลลศิริ Head of Qualtrics Indochina บรรยายหัวข้อ “Era of Experience Transformation”

นอกจากนี้ ดร.จักกนิตต์ ยังนำทีม #DigitalCEO6 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง ถกประเด็นเฟ้นหาหัวข้อที่จะพัฒนาเป็นโครงการนำเสนอของดิจิทัล ซีอีโอ ต่อไป