EN
EN
TH
CN

depa จับมือ สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

26 มกราคม 2566, จังหวัดสตูล - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคใต้ตอนล่าง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดสตูล จัดโดย สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล

โดยที่ผ่านมา depa ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรยกระดับการบริหารจัดการกระบวนการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ผ่านคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) โดยร่วมมือกับเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานฯ เพื่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการผ่านระบบ Techhunt ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะสามารถเข้าถึงดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเกิดความมั่นใจในการได้รับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทของตนเอง สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายได้อีกทางหนึ่ง

ขณะที่ นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเกษตร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการเกษตรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ พร้อมร่วมกับ depa ดำเนินมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านคูปองดิจิทัล เพื่อให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อผลิตผลทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยกระดับเกษตรกรอย่างแท้จริง