Products & Services
EN
EN
TH
CN

depa จับมือ พันธมิตรภาครัฐ-เอกชน เร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย

30 มกราคม 2566, กรุงเทพมหานคร – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ depa กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล พร้อมด้วย นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ ผู้อำนวยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ร่วมงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมท่องเที่ยวบูม ประสานภาครัฐ เอกชน เร่งฟื้นฟู Supplyside

โดย depa ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ ความร่วมมือภาครัฐ และเอกชน เพื่อเร่งฟื้นฟู Supplyside ตามยุทธศาสตร์ 4 เติมร่วมกับผู้แทนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร, ธนาคารออมสิน

depa ได้ร่วมนำเสนอการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และคูปองดิจิทัล อีกทั้งยังได้แนะนำโครงการ Thailand CONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Digital Tourism Platform) ซึ่งเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ดำเนินการอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สามารถเข้าถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทยได้ง่ายขึ้น Thailand CONNEX ถือเป็นแพลตฟอร์มที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจ ลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย อีกทั้ง ยังถูกออกแบบระบบให้มีการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการออกแบบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและทำการส่งเสริมที่ตอบโจทย์ได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ