EN
EN
TH
CN

โคราชขานรับพร้อมแล้วในการเป็นเมืองอัจฉริยะในปี 2563

26 ต.ค. 61 depa นำโดยนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขตพื้นที่ภาคอีสานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดนครราชสีมา ในการเตรียมความพร้อมและร่วมกำหนดแนวทางเพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคต ในการผลักดันอย่างเร่งด่วนเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มคุณภาพชีวิต กระจายความเจริญให้ประชาชนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้สอดรับกับปัญหา ความต้องการ อย่างเหมาะสมกับบริบทของจังหวัด โดยก่อนปีงบประมาณ 2563 จังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมความพร้อมไว้หลายๆ ด้านเพื่อขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะตามยุทธศาสตร์ชาติ และในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยในที่การประชุมได้มีการเสนอแผนขับเคลื่อนด้าน Smart City เป็นยุทธศาสตร์หลักด้านที่ 6 ของจังหวัดและให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนจังหวัดให้เป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา