Products & Services
EN
EN
TH
CN

การพัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์สำหรับประเทศไทย (ระยะที่หนึ่ง)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) กำหนดจัดกิจกรรม NCC Forum โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "การพัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์สำหรับประเทศไทย (ระยะที่หนึ่ง)" ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. "ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams" โดยีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวชี้วัดอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์สำหรับประเทศไทย (ระยะที่หนึ่ง) แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อกับอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐ เอกชน นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้วยชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)(TCELS) ที่ดำเนินการโดยคณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ดาวน์โหลด