Products & Services
EN
EN
TH
CN

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

วันที่: 27/12/2562 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastrucrture Fund for Private Investment) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด