Products & Services
EN
EN
TH
CN

depa funds ผลักดันภูผาม่านเป็นชุมชนดิจิทัลต้นแบบด้านการท่องเที่ยว

5 พ.ย. 61 depa สำนักงานสาขาภาคอีสานตอนกลางร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงพื้นที่ติดตามชุมชนเป้าหมายในกิจกรรมชุมชนต้นแบบดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านมาตรการ depa funds เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนใช้เทคโนโลยีดิทัล ด้านเว็บแอพพลิชั่นในการซื้อขายสินค้าและโปรโมทการท่องเที่ยวพร้อมกับการ booking โฮมเสตย์ และระบบ IoT ในการวิเคราะห์การเพาะปลูกสมุนไพรอันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้าชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กินดี อยู่ดีและมีความสุขแบบยั่งยืน โดยมีนายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน ที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลดีๆ กับทีมงานด้วยตัวท่านเอง