EN
EN
TH
CN

depa ดึงเอไอเอสร่วม Smart City ขอนแก่น สำเร็จ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือเอไอเอส เข้าหารือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง เพื่อแจ้งความประสงค์ในการสนับสนุนการพัฒนา Smart City ของจังหวัดขอนแก่นในทุก ๆด้านที่ AIS สามารถช่วยเหลือได้ โดยทาง depa ยินดีและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวและสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้ลงลึกในเชิงปฏิบัติจริงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆ