Products & Services
EN
EN
TH
CN

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) หัวข้อ “โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสถาบันอากาศยานไร้คนขับ (Drone University)”

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) หัวข้อ “โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสถาบันอากาศยานไร้คนขับ (Drone University)”

คุณสมบัติ : สถาบันการศึกษาของเอกชน องค์การเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พื้นที่ดำเนินการ : ภายในพื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หรือพื้นที่อื่นตามที่สำนักงานฯ เห็นชอบ

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อให้เกิดสถาบันในพื้นที่ Thailand Digital Valley สำหรับสร้างทักษะให้แก่บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
  2. สร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเกิดการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และการปฏิบัติจริง
  3. สร้างกลไกที่จะทำให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับการใช้งานเชิงส่งเสริมและเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร
  4. พัฒนาแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการบินอากาศยานไร้คนขับ หรือมีความพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในประเทศ วงเงินสนับสนุน : ไม่เกิน 30,000,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร : 23 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564 ระยะเวลาการพิจารณา : 1 - 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการพิจารณา : ภายในเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศมาตรการ ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ

  1. เอกสารหนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด
  2. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการการอุดหนุน ดาวน์โหลด
  3. สไลด์นำเสนอข้อมูล (Concept Idea)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

Email: dad@depa.or.th เบอร์ติดต่อ 089-2030183

ส่งข้อเสนอโครงการ

ส่งเอกสารที่ Email: dad@depa.or.th และเอกสารตัวจริงถึง ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ 80 อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ซอยลาดพร้าว 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900