Products & Services
EN
EN
TH
CN

การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน ๒ ตำแหน่ง) จำนวน ๒ คน โดยสามารถยื่นแบบใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด