Products & Services
EN
EN
TH
CN

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ร่วมกับ บริษัท เดอะ ฟินแล็บ (สิงคโปร์) ภายใต้โปรแกรมที่ชื่อว่า "DX Webinar"

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ร่วมกับ บริษัท เดอะ ฟินแล็บ (สิงคโปร์) ภายใต้โปรแกรมที่ชื่อว่า "DX Webinar"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการทำธุรกิจทั้งใน และนอกประเทศเพื่อขยายธุรกิจให้ก้าวไกล และเสริมสร้างความเชื่อมั้นให้แก่ SMEs ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง ซึ่งจะเริ่มการอบรมใน วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563