Products & Services
EN
EN
TH
CN

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ร่วมกัน บริษัท เดอะ ฟินแล็บ (สิงคโปร์) ภายใต้โปรแกรมที่ชื่อว่า "Smart Business Transformation Programme"

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ร่วมกัน บริษัท เดอะ ฟินแล็บ (สิงคโปร์) ภายใต้โปรแกรมที่ชื่อว่า "Smart Business Transformation Programme" ซึ่งคำนึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ดังนั้นการจัดโปรแกรมในครั้งนี้ ทางธนาคารฯ โดยสายงานด้าน Digital Engagement and Fintech Innovation จึงดำเนินการประสานงานเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนเพื่อมาบรรยาย และเสริมสร้างประสบการณ์ตลอดหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการทำธุรกิจทั้งใน และนอกประเทศเพื่อขยายธุรกิจให้ก้าวไกล และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ SMEs ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง ซึ่งจะเริ่มการอบรม ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563

0001.jpg