Products & Services
EN
EN
TH
CN

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ภายใต้หลักสูตรที่ชื่อว่า "คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs"

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ภายใต้หลักสูตรที่ชื่อว่า "คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs"

การจัดหลักสูตรในครั้งนี้ ทางธนาคารโดยสายงานด้าน Digital Engagement and Fintech Innovation โดยครั้งนี้จะเป็นในนามหัวข้อ ฉบับที่ 4 : เปิดตลาดสู่โลก E-commerce แบบไหนใช่เลย กับ Tarad.com

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการขยายยกระดับความรู้ในเชิงดิจิทัลให้แก่ SMEs ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง ซึ่งจะอบรมใน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

UOB-SMEs-E-commerce.jpg