Products & Services
EN
EN
TH
CN

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ร่วมกับ บริษัท เดอะ ฟินแล็บ (สิงคโปร์) ภายใต้โปรแกรมที่ชื่อว่า "Unboxing Tech Series#2 by Offeo"

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ร่วมกับ บริษัท เดอะ ฟินแล็บ (สิงคโปร์) ภายใต้โปรแกรมที่ชื่อว่า "Unboxing Tech Series#2 by Offeo" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการทำธุรกิจทั้งใน และนอกประเทศเพื่อขยายธุรกิจให้ก้าวไกล และเสริมสร้างความเชื่อมั้นให้แก่ SMEs ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง ซึ่งจะเริ่มการอบรมใน วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563