บริการ
TH
EN
TH
CN
สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล
Please Select

IoT Institute

depa เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันไอโอที (IoT Institute) ภายใต้เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย (Digital Park Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาเครื่องมือด้าน IoTและระบบอัจฉริยะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่ทำธุรกิจด้านไอโอที ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจรวมถึงให้คำปรึกษาและจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจและ Digital Tech nology SMEs/ Startups ในการพัฒนาระบบ IoT เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ 

IoT Institute ตั้งอยู่ใน Digital Park Thailand มีพื้นที่ประมาณ 60,000 ตร.ม. (30 ไร่) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม S-Curve ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยโดยการเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกว่า 60% ของพื้นที่จะจัดสรรเป็นห้องทดลอง 5G, cloud innovation lab, AI design lab และ data analytics center

IoT Institute ประกอบด้วยอาคาร 4 หลัง หลังแรกมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณ 2 ปี โดยรัฐบาลจะสร้างอาคารหลังแรก ส่วนอีก 3 หลังที่เหลือ จะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน 

ทั้งนี้ IoT Institute ตั้งใจจะดึงดูดนักลงทุนในอุตสาหกรรม S-Curve (automotive, electronics, food, robotics, hardware, software, telecom, digital service and content and data) โดยนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมด้าน infrastructure, digital ecosystem and support และ การจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการในท้องที่ 5 (ระหว่าง large tech companies & startups) แล้วผู้ลงทุนใน IoT Institute ยังได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI และ depa เช่น สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การให้บริการภาครัฐแบบ one stop service ความสะดวกในการขอ VISA และใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ เป็นต้น

Load More

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและการประยุกต์ใช้ IoT และ AI ในระดับภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

 1. สนับสนุนความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
 2. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ
 3. ยกระดับการพัฒนากำลังคนและสร้างผู้ประกอบการใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 4. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันให้เกิดกิจการใหม่ๆ ในสถาบัน เพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต

เป้าหมาย 

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยมุ่งเน้นส่งเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมในเทคโนโลยี ในกลุ่มที่ส่งเสริมการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4

Load More

แผนการเชิญชวนนักลงทุน

สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล (IoT and Digital Innovation Institute) ได้กำหนดกลุ่มบริษัทชั้นนำเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับเชิญชวนการลงทุน ร่วมทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศไทย ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) โดยกลุ่มเป้าหมายในการเชิญชวนจะพิจารณาจากหลายมิติในการช่วยผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมทั้งการสร้างระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมดิจิทัล (ecosystem) ในพื้นที่อย่างครบวงจร ดังนี้

 • กลุ่มเป้าหมายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Technology and Innovation Development Target) โดยจะมุ่งเน้นการเชิญชวนกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกของอุตสาหกรรมดิจิทัลที่คาดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนตามเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในอนาคต เช่น Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence, Data Analytics, Next Generation Telecom, Distributed ledger Technology, Quantum Computing, Automation เป็นต้น
 • กลุ่มเป้าหมายด้านการสร้างเครือข่ายการสนับสนุนธุรกิจดิจิทัลที่ได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาในพื้นที่ (Digital Incubation and Acceleration Target) โดยจะมุ่งเน้นการเชิญชวนกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเสริมสร้างสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจดิจิทัลอย่างครบวงจร เช่น การให้คำปรึกษาด้านการเงินและกฎหมาย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (Incubation/Acceleration Center) ศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัล (Digital Academy) เป็นต้น
 • กลุ่มเป้าหมายด้านการสร้างให้เกิดบรรยากาศสภาพแวดล้อมอยู่อาศัย (Community Creation Target) โดยจะมุ่งเน้นการเชิญชวนกลุ่มธุรกิจที่เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้สำหรับสินค้าและบริการสำหรับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ เช่น กลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนสินค้าและบริการด้าน smart retails, smart living, smart transport, smart energy เป็นต้น
 • กลุ่มเป้าหมายด้านองค์กรเครือข่ายระดับประเทศและนานาชาติ (Strategic Partners Target) โดยจะเน้นการเชิญชวนกลุ่มองค์กร หน่วยงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ในการประสานงานการสร้างเครือข่าย และเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไปยังระดับสากลในรูปแบบต่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ สมาคม สมาพันธ์ พันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น


แผนพัฒนาตัวตึก

สถาบันฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่โดยประมาณ 30 ไร่ ประกอบด้วย อาคารทั้งหมด 4 อาคาร ได้แก่Digital Startups and Co-Working Center (อาคารไอโอที 1)  พื้นที่ 4,500 ตารางเมตร
Digital Innovation and Co-Creation Center (อาคารไอโอที 2)   พื้นที่ 40,000 ตารางเมตร


Digital Edutainment Complex (อาคารไอโอที 3)               พื้นที่ 20,000 ตารางเมตร
Digital Global Connect (อาคารไอโอที 4)                       พื้นที่ 20,000 ตารางเมตร

แผนการสร้างเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรม IoT

 • ความร่วมมือกับสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ในการก่อตั้ง "สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย" สถาบันฯ ได้มีความร่วมมือกับสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) ในการร่วมกันจัดตั้งสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (Thailand Artificial Intelligence Research Institute : VISTEC-depa AI Research Center) จัดตั้งอยู่ในพื้นที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ ชั้น 2) และในพื้นที่ของสถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัยด้าน AI และ Data Science ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้าน AI และ Data Science ให้แก่กำลังคนภายในประเทศทั้งกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล
 • ความร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)  สถาบันฯ ได้มีความร่วมมือกับ AIS ในการร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล อาทิเช่น การร่วมพัฒนา platform สำหรับนักพัฒนาพร้อมกับการให้บริการการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในด้านการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนาแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระบบนิเวศน์ไอโอทีในประเทศไทย
 • ความร่วมมือกับบริษัท Industry Platform Pte Ltd  สถาบันฯ ได้จัดทำความร่วมมือกับบริษัท Industry Platform Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ หรือที่รู้จักในฐานะบริษัทซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงาน ASIA IoT Business Platform โดยความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจดิจิทัลของไทยให้ก้าวเข้าสู่นิเวศการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล SME เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาใช้ในองค์กร และเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของธุรกิจไอโอที ในภูมิภาค ASEAN  นอกจากนั้น สถาบันฯ ยังได้มีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำอีกหลายรายในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น Institute for Information Industries (III), Nokia, Huawei, Tus-Holdings, Unity Technologies และ Spotwerkz เป็นต้น


การประกาศเขตส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ (Eastern Economic Corridor: EEC) เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 59 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน และได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ดำเนินการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย (Eastern Economic Corridor of Digital: EECd) หรือ Digital Park Thailand ให้เป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย หมายถึง พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมและ นวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลควบคู่กับการสร้างสรรค์ นวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ตลอดจนยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีเดิมไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม่ (New S-Curve Digital Industry) รวมถึงเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาค เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการร่วมผลิตและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน (Resource Pooling & Infrastructure Sharing) ตลอดจนการเป็นสนามทดลองนวัตกรรมดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ ที่ผ่อนปรนกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Living Lab & Testbed Sandbox) เช่น การทดสอบต้นแบบอุปกรณ์และระบบซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมจริงก่อนนำไปใช้งาน

Load More

พื้นที่การสร้างเครือข่าย Maker Space และ AR/VR Lab และ Tech partner ณ ที่ทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น 2 อาคารลาดพร้าวฮิลล์ depa มีแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างสถานบริการ Maker Space และ AR/VR Lab ณ ที่ทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น 2 อาคารลาดพร้าวฮิลล์ โดยความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีกับภาคเอกชน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาและให้คำปรึกษาโครงการด้านนวัตกรรม IoT และ AR/VR โดยฝึกทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ บริการเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ นอกจากนั้น depa ยังได้ดึงเอาบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี ด้านต่างๆ อาทิ Cloud service, IoT platform, ISP, Software developer เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมอันเอื้ออำนวยในการทำงานกับคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมกลุ่มธุรกิจในปัจจุบัน และให้ความรู้เชิงธุรกิจด้านนวัตกรรมกับบุคคลภายนอก รวมถึงเป็นพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่ กลุ่ม Startup ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สามารถนำความรู้เหล่านั้นมาทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ได้จริง และสามารถออกวางจำหน่ายในตลาดได้

Load More
Load More