บริการ
TH
EN
TH
CN
SME Digital Coupon
Please Select

Load More

ขั้นตอนการขอรับทุน

นิยาม SME

เงื่อนไขการสนับสนุน 

ผู้ประกอบการSMEs เกษตรกร และชุมชน ที่ขอรับการสนับสนุนมีรายละเอียดการขอรับทุนสนับสนุนดังนี้

 1. ผู้ประกอบการSME เป็นสมาชิก depa member 
 2. เอกสารประกอบขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 
  • สำเนาพร้อมรับรองหนังสือรับรองนิติบุคคล/สำเนาหนังสือรับรองทางการค้าหรือบริการ
  • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเกษตรกร)
  • เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ (กรณีเกษตรกร)
  • เอกสารการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/หนังสือการจดทะเบียนชุมชนตามกฏหมายเฉพาะ/หนังสือรับรองโดยหน่วยงานราชการ (กรณีวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชนประเภทอื่นๆ)
  • สำเนาพร้อมรับรองใบเสร็จ การซื้อ-ขาย เทคโนโลยีดิจิทัล
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) เพื่อรับเงินโอนสนับสนุน
  • ภาพประกอบการติดตั้งก่อน – หลังใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
 3. การเบิกจ่ายจะเกิดหลังจากได้รับการพิจารณาเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนัสบนุน โดยรูปแบบการจ่ายเงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับหน่วยร่วมดำเนินการเป็นผู้กำหนด


ดาวน์โหลด

Load More


ประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุมัติเข้าแคมเปญทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน หากติดวันหยุดราชการ จะประกาศในวันทำการถัดไป


ดาวน์โหลดLoad More

แพ็กเกจและผู้ให้บริการดิจิทัลในโครงการ

 1. CRM (ระบบบริหารจัดการลูกค้า)
 2. ERP (ระบบบริหารจัดการร้าน)
 3. ACC (ระบบบัญชี การเงิน)
 4. HRM (ระบบบริหารจัดการบุคคล)
 5. Booking Engine (ระบบบริหารจัดการการจอง)
 6. IOT (อินเทอร์เนตของสรรพสิ่ง)
 7. POS (ระบบขายหน้าร้าน)
 8. E-commerce (ระบบจัดการการขายออนไลน์)
 9. Logistic (ระบบขนส่ง)
 10. Digital Tourism Platform (แพลตฟอร์มการท่องเที่ยว)
 11. Smart Farming (เทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรอัจฉริยะ)


 ตรวจสอบรายชื่อสินค้าดิจิทัลผ่านระบบ Techhunt 


Load More
พื้นที่ให้บริการปี 66

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัด (พื้นที่สนับสนุน)

ธุรกิจเป้าหมาย

จำนวน (ราย)

รายละเอียดการติดต่อ

ภาคกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และประจวบศีรีขันธ์ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและบริการ

50

mini sme สาขาภาคกลาง

Tel : 08 4116 7712

Tel :  08 9623 4222

e-mail: [email protected]

ภาคกลางและภาคตะวันออก 

ชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรีวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน

50

mini ชุมชน สาขาภาคตะวันออก

Tel : 08 9500 7478 

Tel : 09 6259 8787

e-mail: [email protected]

ภาคเหนือตอนบน

แพร่ น่าน พะเยา และลำพูนภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและบริการ

50

สาขาภาคเหนือตอนบน

Tel : 08 6430 2278

e-mail : [email protected]

แพร่, น่าน, พะเยา, ลำปาง และลำพูนเกษตรกร

50

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ 

ผู้ประสานงาน: นายจักรพงศ์  วงศ์สาร 

Tel : 09 7107 3041  

e-mail : [email protected]

เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พะเยา, ลำปาง และลำพูน
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน

50

ภาคเหนือตอนล่าง

พิจิตร ตาก อุตรดิตถ์ และอุทัยธานีภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและบริการ

50

สาขาภาคเหนือตอนล่าง

Tel : 09 9021 6700

Tel : 08 3579 4853

e-mail : [email protected]

พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก พิจิตร อุตรดิตถ์ และอุทัยธานีวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน

50

พิษณุโลก, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, พิจิตร, ตาก, อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี  เกษตรกร

50

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย 

ผู้ประสานงาน: นายพฤทธิ์พงค์ สิริทรัพย์มหาศาล 

Tel : 0640059888

e-mail : [email protected]

ภาคอีสานตอนกลาง

นครราชสีมา มหาสารคาม และขอนแก่น

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและบริการ50

สาขาภาคอีสานตอนกลาง

Tel : 09 2134 1330

Tel : 06 5442 6196

e-mail: [email protected]
อุดรธานี และหนองคายวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน

50

ชัยภูมิ, มหาสารคาม และขอนแก่นเกษตรกร

50

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น 

ผู้ประสานงาน: นายพีรกานต์ การภักดี 

Tel : 0823082037

e-mail : [email protected]

ภาคอีสานตอนล่าง

นครพนม มุกดาหาร สกลนคร อุบลราชธานี และอำนาจเจริญภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและบริการ


50

 สาขาภาคอีสานตอนล่าง

Tel : 08 735 79587

Tel : 09 8385 6246

e-mail: [email protected]

นครพนม มุกดาหาร สกลนคร อุบลราชธานี

และอำนาจเจริญ


วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน


50

นครพนม, มุกดาหาร, สกลนคร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ 


เกษตรกร 


50

 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานงาน: นางสาวจุฬาลักษณ์ ค้าเจริญ 

Tel : 0657371667

e-mail: [email protected]

ภาคใต้ตอนบน


ภูเก็ต พังงา และกระบี่

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและบริการ


50

สาขาภาคใต้ตอนบน

Tel : 08 3508 8051

e-mail: [email protected]

สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต และตรัง
เกษตรกร 


50

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้ประสานงาน: นายเอกพงศ์ หงษ์พฤกษ์ 

Tel : 0936153569

e-mail: [email protected]

ภูเก็ต, พังงา และกระบี่
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน 


50

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
ผู้ประสานงาน: นายปราโมทย์ จุลภักดิ์
Tel : 0878906224

e-mail: [email protected]

ภาคใต้ตอนล่าง


สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส และยะลา

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและบริการ


50

 สาขาภาคใต้ตอนล่าง

Tel : 09 5438 3903

e-mail: [email protected]

สงขลา, สตูล, ปัตตานี, นราธิวาส และยะลา

เกษตรกร


50

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี
ผู้ประสานงาน: นางสาวปาตีมาตูเราะ โต๊ะเดร์
Tel : 0918478939

e-mail: [email protected]

สงขลา, สตูล, ปัตตานี, นราธิวาส และยะลา
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน 


50

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล 

ผู้ประสานงาน: นางสาวธนาภรณ์ ขำนุรักษ์ 

Tel : 0916486236 

e-mail: [email protected]

ทั่วประเทศ


ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและบริการ

200

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
โทร. 02 026 2333 ต่อ 3204-7
e-mail: [email protected]

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน

200

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
โทร. 02 026 2333 ต่อ 4203
e-mail: [email protected]

เกษตรกร170กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้ประสานงาน ลำดับ 1: นางสาวปัทมาภรณ์ คงธนกฤตกร
Tel : 02 940 6038
e-mail: [email protected]
ผู้ประสานงาน ลำดับ 2: นางสาวนิศารัตน์ สุวรรณสวัสดิ์
Tel : 02 940 6038
e-mail: [email protected]

เกษตรกร

50

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง
ผู้ประสานงาน: นางสาวปาลิกา เกิดศิริ
Tel : 089-8139010
e-mail: [email protected]

เกษตรกร

30

สมาคมนักวิจัยชายแดนใต้
ผู้ประสานงาน: นายอดุลย์สมาน สุขแก้ว
Tel : 0842661740
e-mail: [email protected]
พื้นที่ให้บริการปี 65

ภาค

จังหวัด (พื้นที่สนับสนุน)

ธุรกิจเป้าหมาย

จำนวน (ราย)

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน

รายละเอียดการติดต่อ

ทั่วประเทศ

โครงการยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยสู่ยุคดิจิตอล ทั่วประเทศSME

150

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(22 เม.ย. 65 - 22 ก.ค. 66)
คุณกิตติ พรศิวะกิจ
โทร 08 2246 5955
e-mail: [email protected]
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ทั่วประเทศSME

200

สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
(31 มี.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
คุณฉฐมณฑน์ พลดุล
โทร. 06 5237 4426
e-mail: [email protected]

โครงการ Mini-Digital Transformation สำหรับธุรกิจ SMEs

กรุงเทพ ปริมณฑล หรือ EEC
SME

150

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
(12 เม.ย. 65 - 12 ต.ค. 66)
คุณนางสาวประภาพร ติวเฮือง
โทร 08 6710 5191
e-mail: [email protected]

ภาคกลาง

อยุธยา (50) /สุพรรณบุรี (50) /นนทบุรี (50) /ปทุมธานี (50)SME อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง

200

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
(17 มิ.ย. 65 - 17 มิ.ย. 66)
คุณสันติ รัตนศิริพรหม
โทร 08 6306 8538
e-mail: [email protected]

นนทบุรี (40) / ปทุมธานี (40)เกษตรท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง

80

นนทบุรี (20) / ปทุมธานี (20) / อยุธยา(20) /สุพรรณบุรี (20) / สิงห์บุรี (20)
วิสาหกิจชุมชนด้านท่องเที่ยว

100

ภาคเหนือตอนบน 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัลพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม่ (40) /เชียงราย (40) /ลำปาง (40) /แพร่ (40) /น่าน (40)
SME อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง

200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(25 เม.ย. 65 - 25 เม.ย. 66)
คุณนางสาวพรทิพย์ นินทะสิงห์
โทร 06 3226 9244
e-mail: [email protected]
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัลภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม่ (25) / เชียงราย (25)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

50

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(25 เม.ย. 65 - 25 เม.ย. 66)
คุณนายนนท์ ปิ่นเงิน
โทร 08 6671 0361
e-mail: [email protected]
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัลภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม่ (40) /เชียงราย (40) /ลำปาง (30)
เกษตรท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง

110

ภาคเหนือตอนล่าง

โครงการช่วยเหลือชุมชน ด้านการท่องเที่ยว ด้วยคูปองดิจิทัลภาคเหนือตอนล่าง
สุโขทัย (25) / นครสวรรค์ (25)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

50

สมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนสุโขทัย
(22 เม.ย. 65 - 22 เม.ย. 66)
คุณชัชชัย ชุ่มชื่น
โทร 08 8272 8005
e-mail: [email protected]
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร
พิษณุโลก(30) /กำแพงเพชร(30)/ เพชรบูรณ์(30)
เกษตรท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง

90

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
(18 มี.ค. 65 - 22 เม.ย. 66)
คุณณัทวัสส์ แสงแก้ว
โทร 08 0515 6190
e-mail: [email protected]

ภาคตะวันออก

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา (40) /ระยอง (40) /จันทบุรี (40)
เกษตรท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง

120

สมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่
(28 มี.ค. 65 - 28 มี.ค. 66)
คุณสิทธิชัย ผสมสุข
โทร: 08 3067 2457
e-mail: [email protected]

ภาคใต้ตอนบน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สุราษฎร์ธานี (85) /ตรัง (40)

SME อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง125

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

(2 มิ.ย. 65 - 2 มิ.ย. 66)
คุณวิภารัตน์  ทำนุ
โทร 065 158 4565
e-mail: [email protected]
โครงการส่งเสริมเกษตรท่องเที่ยวประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว
สุราษฎร์ธานี (30) /ตรัง (60) /พัทลุง (60)
เกษตรกรท่องเที่ยว

150

สภาอุตสาหกรรมภาคใต้
(18 พ.ค. 65 – 18 พ.ค. 66)
คุณอัจฉรา  ธรรมธร
โทร: 09 5421 7773
e-mail: [email protected]
โครงการสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ภูเก็ต (15 )/ พังงา (15) / กระบี่ (15) /
สุราษฎร์ธานี (15)
ชุมชนท่องเที่ยว

60

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
(8 เม.ย. 65 - 8 เม.ย. 66)
คุณปราโมทย์ จุลภักดิ์
โทร: 08 7890 6224
e-mail: [email protected]

ภาคใต้ตอนล่าง

โครงการพัฒนาธุรกิจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 2 จังหวัด
สงขลา (50) /ยะลา (25)

SME อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง


75

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

(28 เม.ย. 65 - 28 เม.ย. 66)คุณจักรกฤษณ์ หมั่นวิชา

โทร: 08 4198 5480

e-mail: [email protected]

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในพื้นที่จังหวัด สงขลา (25) /สตูล (25)เกษตรท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง


50

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา

(29 เม.ย. 65 - 31 พ.ค. 66)


คุณธนาภรณ์ ขำนุรักษ์

โทร: 09 1648 6236

e-mail: [email protected]

โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพกลุ่มชุมชนด้านการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้ชายแดนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
ยะลา (10) / ปัตตานี (10) /นราธิวาส(10) /สงขลา (10)

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว


40

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา

(29 เม.ย. 65 - 29 เม.ย. 66)

084-771-9505 คุณแต้ม mini ชุมชน


คุณรมิตา ธุระบุตร์

โทร: 08 47719 5905

e-mail: [email protected]

ทั่วประเทศ

โครงการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการพัฒนาอาชีพเกษตรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเกษตรกร

150

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก
(18 มี.ค. 65 – 18 มี.ค. 66)

คุณเฟื้องฟ้า ปัญหา
โทร. 08 5006 9304
e-mail: [email protected]
โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) สำหรับธุรกิจการเกษตรเกษตรกร

200

สมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ
(12 เม.ย. 65 - 12 เม.ย. 66)
คุณนพทัต บุณยเกียรติ
โทร. 06 1991 6524
e-mail: [email protected]
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) พื้นที่ทั่วประเทศเกษตรกร

150

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
(25 มี.ค. 65 - 25 มี.ค. 66)
คุณกาญจนา โยธารักษ์
โทร. 0 2940 6578
e-mail: [email protected]
พื้นที่ให้บริการปี 64

ภาค

จังหวัด (พื้นที่สนับสนุน)

ธุรกิจเป้าหมาย

จำนวน (ราย)

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน

รายละเอียดการติดต่อ

ทั่วประเทศ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) พื้นที่ทั่วประเทศธุรกิจร้านค้าและบริการ

1000

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
(30 เม.ย. 64 - 31 ต.ค. 65)
คุณรสิตา เตชะวรวงศ์
โทร 082-6710149
e-mail: [email protected]
https://voucher.thaiprogrammer.org/
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พื้นที่ทั่วประเทศเกษตรกร

280

สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(18 มิ.ย.64 – 18 มิ.ย.65)
นางสาวสจรัสศรี เกียงเอีย
โทร 02-345-1242
e-mail: [email protected]

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พื้นที่ทั่วประเทศเกษตรกร

300

สมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ (RSA)
(5 เม.ย.64 – 5 เม.ย.65)
นางสาวสกนธ์ทิพย์ นามสง่า
โทร 083-815-0087
e-mail: [email protected]

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเกษตรกร

100

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
(11 มิ.ย. 64 – 11 มิ.ย. 65)
นางกิ่งดาว กมลมาลี
โทร 035-555090
e-mail: [email protected]

โครงการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคการเกษตรพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่ใกล้เคียงเกษตรกร

100

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา
(29 มิ.ย. 64 – 29 มิ.ย. 65)
นางสาวอรพรรณ  ยศยิ่งยง
โทร 084-0896216
e-mail: [email protected]

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีเกษตรกร

200

สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
30 เมษายน 2564 - 30 เมษายน 2565
นางสาวเพชรราวลัย ขยันยิ่ง
โทรศัพท์ : 092-690-9892
e-mail: [email protected]
สิงห์บุรีเกษตรกร30สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
25 ตุลาคม 2564 - 25 ตุลาคม 2565
นางสาวเพชรราวลัย ขยันยิ่ง
โทรศัพท์ : 092-690-9892
e-mail: [email protected]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการยกระดับเกษตรกรสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
(depa mini Transformation Voucher) พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เกษตรกร

100

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
(1ก.ค. 64 - 1 ก.ค. 65)
นางสาวฐรรศพร ข้อยุ่น
โทร 043227832
e-mail: [email protected]

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
(depa mini Transformation Voucher) พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร สุรินทร์ นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เกษตรกร

100

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

(29 มิ.ย. 64- 29 มิ.ย. 65)
นางสาว นิลาวัณย์ มุ่งกั้นกลาง
โทร 0 4423 3000 ต่อ 1991, 1912
e-mail: [email protected]
นครราชสีมาเกษตรกร50สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมานายธนวัฒน์ บุญมี
โทร 086-4651740
e-mail: [email protected] 
ร้อยเอ็ด
วิสาหกิจด้านการเกษตรและชุมชนปลอดภัย

50

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวกณิศ เมืองวงษ์
โทร 081-2364993
e-mail: [email protected]
สุรินทร์
เกษตรกร

60

หอการค้าจังหวัดสุรินทร์จุฑามาศ กิมาวะหา
โทร 093-3209299
e-mail: [email protected]
บุรีรัมย์
เกษตรกร

60

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์นวรัตน์ ตับกลาง
โทร 086-3131003, 044-617483
e-mail: [email protected]
ยโสธร
เกษตรกร

50

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรณิชชาพัณณ์  โสมณะวัฒน์
โทร 045-715233, 080-3792945
e-mail: [email protected]

ภาคใต้ชายแดน 

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูลเกษตรกร

200

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา
(21 พค 64 - 21 กพ 65)
นางสาวซูไฮนี  สะมะลอ
โทร 098-0764144
e-mail: [email protected]

ภาคใต้

กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชผู้ประกอบการด้านเกษตรอาหารและธุรกิจต่อเนื่อง

400

หอการค้าจังหวัดกระบี่
(30 เมย 64 - 30 ก.ย. 65)
นางสาวศรีสุดา คลองรั้ว
โทร 090-1751677
e-mail: [email protected]

ภาคใต้ตอนบน

กระบี่ พังงา ภูเก็ตผู้ประกอบการด้านเกษตรอาหารและธุรกิจต่อเนื่อง

100

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
(9 พ.ย.64 - 9 พ.ย.65)
นางจิตรา  ปานสีนุ่น
โทร: 0810837660
e-mail: [email protected]
นครศรีธรรมราชธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการ เเละ ภาคการผลิต

30

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
5 พ.ย.64 - 5 พค.65)
นาง เกียรติกัญญา ไชยานุพงศ์
โทร: 089-8695396
e-mail: [email protected]

ภาคตะวันออก

จันทุบรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี1.ธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง
2.ธุรกิจการค้า, บริการ ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Smart Living
3.ธุรกิจการผลิต (เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Smart Living)

100

หอการค้าจังหวัดตราด
(8 ต.ค. 64 - 8 ต.ค. 65)
นางสาวเนติรักษ์ ช่วงเวฬุวรรณ
โทร: 092-3599656
e-mail: [email protected]

ภาคเหนือตอนล่าง 1

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จังหวัดนครสวรรค์และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

เกษตรกร220

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์
(12พ.ค. 64 - 12 ก.ย. 65)นายปรีชา สุพรรณ์
โทร 061- 2616655
e-mail: [email protected]
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย1.ธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง
2.ธุรกิจการค้า, บริการ ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Smart Living
3.ธุรกิจการผลิต (เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Smart Living)

130

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
(21 ต.ค.64 - 21 ต.ค.65)
นางสาวนุจรี ลาชาวนา
โทร: 09 729 4048
e-mail: [email protected]

ภาคเหนือตอนล่าง 2

นครสวรรค์ กำแพงเพชร

1.ธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง

2.ธุรกิจการค้า, บริการ ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Smart Living

3.ธุรกิจการผลิต (เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Smart Living)

100

หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์

(4 ต.ค.64 - 4 ต.ค.65)นางสาววัชรินทร์  อินทร์โพธิ์

โทร: 090-4543183

e-mail: [email protected]

ภาคเหนือตอนบน

เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนธุรกิจการค้าและบริการ ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจเกษตร
เกษตรกร

25

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่
(29 ต.ค.64 - 29 มิ.ย. 65)
คุณนิภาวดี นิรัติศยวานิช
คุณอินทิรา ดุลยกาญจน์
โทร. 081-992-0417, 089-631-4085
e-mail: [email protected]

ภาคใต้ชายแดน

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูลเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน/
SME

25

สมาคมนักวิจัยชายแดนใต้
(13 สค 64 - 12 สค 65)
นายอดุลย์สมาน สุขแก้ว
โทร 0842661740
e-mail: [email protected]

ภาคอีสานตอนล่าง

อุบลราชธานีธุรกิจร้านค้าและบริการ,ธุรกิจท่องเที่ยว,ธุรกิจด้านการเกษตรและเกษตรกร

60

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

(15 พ.ย. 64 - 15 พ.ย. 65)

นาสาวคัทริยา  นามเจริญ

โทร 085-0288070

e-mail: [email protected]
พื้นที่ให้บริการปี 63

ภาค

จังหวัด (พื้นที่สนับสนุน)

ธุรกิจเป้าหมาย

จำนวน (ราย)

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน

รายละเอียดการติดต่อ

ภาคกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงครามธุรกิจการค้าและบริการ
ธุรกิจ E-commerce
ธุรกิจท่องเที่ยว

300

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(30 มิ.ย. 63 - 31 ธ.ค.64)
(สิทธิเต็มแล้ว)

คุณวันวิสา แก้วกันทะ หรือ
คุณปฐมพร จิตสอาดกุล
โทร. 0-2345-1072
e-mail: [email protected]

300

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
(30 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย.64)
(สิทธิเต็มแล้ว)
คุณศศิวิมล ทองสุกดี
โทร. 096-756-4772
e-mail: [email protected]
https://voucher.thaiprogrammer.org/

ภาคเหนือ

เหนือตอนบน :เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ลำปางธุรกิจการค้าและบริการ ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจเกษตร
เกษตรกร

170

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่
(17 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 64)
(ปิดโครงการ)

คุณนิภาวดี นิรัติศยวานิช
คุณอินทิรา ดุลยกาญจน์
โทร. 081-992-0417, 089-631-4085
e-mail: [email protected]
เหนือตอนล่าง : พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์

30

ภาคตะวันออก

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรีธุรกิจร้านค้าและบริการ ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจอาหารและเกษตรกร

460

หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
(22 มิ.ย. 63 - 28 ก.ย. 64)
คุณสรัลรัตน์ สัตย์ซื่อ
โทร. 089-831-4779
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

ภาคใต้

สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูลธุรกิจการค้าและบริการ
ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจเกษตร

250

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(15 ก.ค. 63 - 15 ธ.ค. 64)
(สิทธิเต็มแล้ว)

คุณจักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
โทร. 084-198-5480
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
นครศรีธรรมราชธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจเกษตร

500

หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
(23 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 64)
(ปิดโครงการ)

คุณธนัฏฐา คงทอง
โทร. 086-478-1737
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
กระบี่ ภูเก็ตธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจเกษตร

250

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
(23 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 64)
(ปิดโครงการ)

คุณสิริพร สะใบนาง
โทร. 076-610-365
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected] 
สุราษฎ์ธานี พังงา ยะลาธุรกิจเกษตร

450

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพังงา
(17 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 64)
(ปิดโครงการ)

คุณอัจฉรา ธรรมธร
โทร. 095-421-7773
e-mail: [email protected]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุบลราชธานีธุรกิจการค้าและบริการ
ธุรกิจ E-commerce
ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจการเกษตร
เกษตรกร

75

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
(23 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 64)
(ปิดโครงการ)

นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์
ตำเเหน่ง:เลขาฯหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 086-648-9078
Email : [email protected]
e-mail: [email protected] 

อุดรธานีธุรกิจการค้าและบริการ
ธุรกิจ E-commerce
ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจการเกษตร
เกษตรกร

50

(อุบล 25 อุดร 25)
สมาคมการค้าซอฟแวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESBIA)
(14 ส.ค. 63 - 14 ส.ค. 64)
คุณสุวภัทร วิงชุน
โทร. 088-594-2493
e-mail: [email protected] 
e-mail: [email protected] 

75

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี
(24 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 64)
คุณพัชรียา พลับแก้ว
โทร. 08 1872 9997
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

ทั่วประเทศ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรทั่วประเทศธุรกิจเกษตร /เกษตรกร(พืชไร่/พืชสวน/ปศุสัตว์)

100

สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(22 ก.ค. 63- 22 ก.ค. 64)
(สิทธิเต็มแล้ว)
คุณจรัสศรี เกียงเอีย
โทร. 02-3451242
e-mail: [email protected]

100

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
(3 ก.ย. 2563-3 ก.ย. 2564)
(สิทธิเต็มแล้ว)

คุณสุณี บุญเทวี
โทร. 09-8264-0088
e-mail: [email protected]

400

สมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี
(17 ก.ย. 63 - 17 มี.ค. 65)
(สิทธิเต็มแล้ว)

นางสาววจี ระโหฐาน
โทร 092-2719654
e-mail: [email protected]

ทั่วประเทศ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว

50

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
(17 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 64)
คุณวิภากร สัตย์ซื่อ
โทร 089-7441588
e-mail: [email protected]


สถานที่ติดต่อในการสอบถามข้อมูล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สำนักงานใหญ่)

80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 0-2026-2333
Email : [email protected]


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคใต้ สาขาภาคใต้ตอนบน

ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel : 0-7637-9111
Email : [email protected]


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคใต้ สาขาภาคใต้ตอนล่าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ห้องE206  ชั้น 2 15 ถนนกาญจนวนิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel : 08-2258-8599
Email : [email protected]


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคเหนือ สาขาภาคเหนือตอนบน

เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
Tel : 0-5324-7282
Email : [email protected]สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคเหนือ สาขาภาคเหนือตอนล่าง

อาคารเอกาทศรถ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel : 08-6431-2165
Email : [email protected]สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก สาขาภาคตะวันออก

ชั้น 1 อาคาร Visionarium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel : 0-2026-2333 ต่อ 6402-6405
Email : [email protected]สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคอีสาน สาขาภาคอีสานตอนกลาง

อาคารแก่นนครออฟฟิศปาร์ค ชั้น 2 เลขที่ 11 ถนนศรีธาตุประชาสันติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel : 0-4327-1700-2
Email : [email protected]สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคอีสาน สาขาภาคอีสานตอนล่าง

เลขที่ 555 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 08-2700-6205
Email : [email protected]

Load More

คำถามที่พบบ่อย


Q:
ระยะเวลารับสมัคร Digital Provider และการประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็น Digital Provider ภายในกี่วัน
A:
รับสมัคร Digital Provider ทุกวันที่ 1-20 ของทุกเดือน และประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็น Digital Provider จะประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ https://www.depa.or.th/th/register-landing/for-dpdtc-register ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน หากติดวันหยุดทางราชการ จะประกาศผลในวันทำการถัดไป


Q:
จะทราบผลการเข้าร่วมโครงการ depa Mini Transformation Voucher ได้อย่างไร และใช้ระยะเวลาในการอนุมัติกี่วัน
A:
สถานะผลการอนุมัติจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบ e-catalog เมนู ผลิตภัณฑ์ของฉัน โดยระบบจะแจ้งทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน หากติดวันหยุดทางราชการ จะแจ้งผลในวันทำการถัดไป


Q:
จะสามารถค้นหารายชื่อผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลในโครงการได้อย่างไร
A:
รายชื่อแพ็กเกจผู้ให้บริการแบ่งตามกลุ่มธุรกิจการให้บริการ https://techhunt.depa.or.th/


Q:
การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนฯ ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่
A:
ประมาณ 1.5 เดือน (หลังจากที่ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนส่งเอกสารครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด) โดยการขอรับการสนับสนุนจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารับหน่วยร่วมดำเนินการในแต่ละพื้นที่


Q:
ผู้ที่เคยได้สิทธิไปในปีที่ผ่านมา สามารถรับสิทธิในปีนี้ได้อีกหรือไม่
A:
สามารถรับสิทธิได้อีก แต่ต้องไม่ใช่สินค้าและบริการแบบเดิม เช่นปีที่แล้วรับสิทธิซื้อระบบPOS ปีนี้จะรับสิทธิซื้อ ระบบ POS อีกไม่ได้


Q:
มีการจำกัดโควตาการให้บริการในแต่ละพื้นที่หรือไม่
A:
จำกัดที่ไม่เกิน 20% ของในแต่ละพื้นที่ เช่น พื้นที่ภาคเหนือ 200 ราย Digital Provider สามารถขายได้ไม่เกิน 40 Voucher


Q:
หากโควต้าเหลือ Digital Provider ที่ได้โควต้าเต็มแล้ว สามารถรับโควต้าเพิ่มได้อีกหรือไม่
A:
ไม่ได้


Q:
โครงการนี้ มีกำหนดระยะเวลากี่วัน
A1:
ปี 2563 ตรวจสอบระยะเวลาโครงการในแต่ละพื้นที่ได้ที่ depa Thailand - SME Digital Coupon (เมนู พื้นที่ให้บริการ)
A2:
ปี 2564 อยู่ระหว่างการพิจารณารับหน่วยร่วมดำเนินการในแต่ละพื้นที่


Q:
ตรวจสอบสิทธิคงเหลือได้อย่างไร
A:
ตรวจสอบสิทธิคงเหลือได้ที่ depa Thailand - SME Digital Coupon (เมนู พื้นที่ให้บริการ)


Q:
ติดต่อสอบถามเรื่องการอัพโหลดโปรดักส์ในระบบ e-catalog ได้ที่ช่องทางไหน
A:
อีเมล์ [email protected] หรือ โทร 081 833 4915 depa Thailand - SME Digital Coupon (เมนู พื้นที่ให้บริการ)
Load More