บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี August Series 2020
18 มิ.ย. 2020
47
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ภายใต้หลักสูตรที่ชื่อว่า "คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs"
12 มิ.ย. 2020
18
ข่าวประกาศ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
11 มิ.ย. 2020
16
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดีป้า เชิญชวนร่วมฟังเสวนา ASEAN CIO 6th LIVE CHAT: Transforming ASEAN nation digital literacy driving towards digital prosperity
09 มิ.ย. 2020
18
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund (ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓)
29 พ.ค. 2020
171
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
28 พ.ค. 2020
22
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
28 พ.ค. 2020
10
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม(บพค.)
28 พ.ค. 2020
10
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารยูโอบี จัดอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ภายใต้หลักสูตรที่มีชื่อว่า "คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs"
19 พ.ค. 2020
42
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครแข่งขัน Gig Economy Challenge: Driving Financial Health for Gig Workers
22 เม.ย. 2020
49
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับสมัครโครงการคัดเลือกวิสาหกิจเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai
03 เม.ย. 2020
43
ข่าวประชาสัมพันธ์
Thailand's Smart Visa
04 มี.ค. 2020
62