บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
News
“รู้แล้ว. .อย่าเฉย” พบเห็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โปรดแจ้งทันทีผ่าน Mobile Application คุ้มครองเด็ก
26 มี.ค. 2021
1
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล Local to Global: Vision of Isan
22 มี.ค. 2021
11
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap)
15 มี.ค. 2021
16
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอบรมระยะสั้น NIDA MAX: Digital Intelligence and Smart Systems
03 มี.ค. 2021
61
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)
16 ก.พ. 2021
155
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)
16 ก.พ. 2021
56
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds)
16 ก.พ. 2021
110
ข่าวประกาศ
รับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)
15 ก.พ. 2021
58
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร "เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงิน"
15 ก.พ. 2021
23
News
ก่อนจะคิดสื่อรักด้วยดอกกุหลาบ : ข่าว สคบ.
14 ก.พ. 2021
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
10 ก.พ. 2021
56
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ
10 ก.พ. 2021
66